Publicēts: 31.10.2003.

 Rīgā 31.10.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 31. oktobra sēdē apstiprināja Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumus. Turpmāk, lai apdrošināšanas brokeru sabiedrība saņemtu licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai, tai būs jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai arī informācija par finanšu līdzekļu, kuri ieguldīti pamatkapitālā, tiesisku izcelsmi, kā arī apdrošināšanas brokeru sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politikas pamatprincipu un procedūru apraksti. Jaunie Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumi izstrādāti saskaņā ar grozījumiem Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.


Padome atļāva Lindai Muzikantei pildīt akciju sabiedrības “Reģionālā investīciju banka” Iekšējā audita dienesta vadītājas pienākumus.


Padome izsniedza licenci akciju sabiedrības “Atklātais pensiju fonds “Baltikums”” izveidotajam pensiju plānam “Baltikums – Universālais”.


Lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


Padome trim personām izsniedza sertifikātu profesionālā speciālista darbībai vērtspapīru tirgū ar derīguma termiņu uz trīs gadiem. 


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 7. novembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv