Publicēts: 14.01.2005.

Rīgā 14.01. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 14. janvāra sēdē, izskatot akciju sabiedrības “Prudentia ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” iesniegumu ar lūgumu anulēt sabiedrībai izsniegto licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai, konstatēja, ka sabiedrībai 21.02.2003. ir izsniegta licence ieguldījumu sabiedrības darbībai, bet līdz šā lēmuma pieņemšanas brīdim tā nav sākusi saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu atļauto darbību, kā arī sabiedrībai nav saistību pret tās klientiem un nolēma anulēt a/s “Prudentia ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” izsniegto licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” akcionāru, kuri akcionāru sapulcē balsoja par akciju neiekļaušanu regulētajā tirgū, pilnvarotajai personai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Valdo V” izteikt obligāto akciju sabiedrības “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta Ls 0.03.


Padome neiebilda pret to, ka Latvijas Republikā tiek laistas publiskajā apgrozībā Luksemburgas uzraudzības institūcijā (Commission de Surveillance du Secteir Financier) reģistrētā ieguldījumu fonda World Investment Opportunities Funds akcijas. Fonda akciju izplatītājs Latvijas Republikā ir ieguldījumu brokeru sabiedrība “Parex Asset Management”.


 Padome trijām personām izsniedza sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā un vienai personai nolēma anulēt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai aizsargātu apdrošināto un citu ar apdrošināšanas brokera darbību saistīto personu intereses un novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus veic brokeris, kurš vairāk par gadu nav sniedzis šādus pakalpojumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 21. janvārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv