Publicēts: 27.06.2003.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 27. jūnija sēdē apstiprināja “Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus” un “Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus”. Ir mainījusies to aktīvu klasifikācija, kurus drīkst izmantot kā tehnisko rezervju segumu. Vairāki pielikumi ir sagatavoti tā, lai tos būtu iespējams izmantot elektronisko pārskatu sagatavošanai. Noteikumi apdrošinātājiem būs saistoši, iesniedzot 2003. gada 3. ceturkšņa pārskatus. Padome apstiprināja “Brokeru sabiedrību mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumus”. Brokeru sabiedrības mēneša pārskats ietver mēneša bilances pārskatu, mēneša bilances pārskata pozīciju “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” un “Atvasinātie instrumenti” izvērsumus, paskaidrojumus par mēneša bilances pozīciju atlikumu būtiskām izmaiņām salīdzinājumā ar atlikumiem iepriekšējā mēnesī un pārējo aktīvu un saistību atšifrējumu, kā arī sniedz informāciju par klientu naudas līdzekļu atlikumiem norēķinu kontos, kas atvērti kredītiestādēs klientu naudas līdzekļu glabāšanai. Attiecīgie rādītāji tiek uzrādīti sektorālajā dalījumā. Noteikumi brokeru sabiedrībām būs saistoši, iesniedzot mēneša pārskatus par 2003. gada septembri. Padome nolēma izsniegt piecām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai brokeru sabiedrības vārdā. Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 4. jūlijā plkst. 10:00. Laura Birziņa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 777 4808 e-pasts: laura.birzina@fktk.lv