Publicēts: 25.07.2003.

 


Rīgā 25.07.2003.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 25. jūlija sēdē, izskatījusi akciju sabiedrības “LHV Securities” iesniegumu un konstatējusi, ka akciju sabiedrība “LHV Securities” ir iesniegusi rakstveida pieteikumu par licences starpniekdarbības veikšanai (starpniecības darījumiem) anulēšanu un ir nokārtojusi saistības pret klientiem, nolēma anulēt akciju sabiedrībai “LHV Securities” izsniegto licenci starpniekdarbības veikšanai (starpniecības darījumiem).


Padome nolēma reģistrēt ieguldījumu sabiedrības “Hansa Fondi” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “Obligāciju fonds” un atļaut laist publiskajā apgrozībā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” AK sērijas hipotekāro ķīlu zīmju reģistrācijai, Komisijas padome nolēma reģistrēt un atļaut laist publiskajā apgrozībā va/s “Latvijas Hipotēku un zemes banka” 30 000 AK sērijas hipotekārās ķīlu zīmes 3 000 000 (trīs miljoni) latu apmērā, kuru katras nominālvērtība ir 100 (simts) lati, bez ierobežojumiem ķīlu zīmju atsavināšanā, kā arī izsniegt va/s “Latvijas Hipotēku un zemes banka” emisijas apliecību Nr. 182.


Izskatījusi iesniegtos dokumentus par akciju sabiedrības “Solo – Rīga” akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, Komisijas padome nolēma anulēt akciju sabiedrībai “Solo – Rīga” izsniegto emisijas apliecību Nr. 137 un atzīt par spēku zaudējušu Vērtspapīru tirgus komisijas 1999. gada 1. novembra rīkojumu par sabiedrības 242 375 parasto akciju ar balsstiesībām reģistrāciju.


Padome atļāva Hansam Peteram Hansenam (Hans Peter Hansen) pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA” valdes priekšsēdētāja – prezidenta pienākumus.


Padome nolēma trim personām izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 1. augustā plkst. 10:00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv