Publicēts: 08.08.2003.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 8. augusta sēdē apstiprināja “Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus”. Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskats tiek sagatavots nolūkā iegūt informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī Finanšu kontu pārskata, Maksājumu bilances un EIROSTAT statistiskā pārskata sagatavošanai. Noteikumi nosaka privātā pensiju fonda ceturkšņa pārskata saturu, formu un iesniegšanas kārtību. Padome apstiprināja “Privāto pensiju fondu gada pārskatu sagatavošanas noteikumus”. Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Starptautisko grāmatvedības standartu un likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” prasības. Noteikumi paredz, ka pensiju fonda finanšu pārskatu posteņu vērtēšanai jālieto Starptautiskie grāmatvedības standarti, kā arī noteikumos ir noteikta vienota kārtība pensiju plānu ienesīguma aprēķināšanai. Pamatojoties uz grozījumiem Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome apstiprināja jaunus “Apdrošinātāju darbības licenču izsniegšanas noteikumus”, kuri paredz atzīt par spēku zaudējušajiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 14. decembrī apstiprinātos “Apdrošinātāju darbības licenču izsniegšanas noteikumus”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz un pārreģistrē licenci apdrošināšanas veikšanai Latvijas Republikas komercreģistrā ierakstītajām komercsabiedrībām un ārvalstu apdrošinātāju filiālēm, ka arī izsniedz atļauju Latvijas Republikā reģistrēto apdrošināšanas sabiedrību filiāļu ārvalstīs atvēršanai. Padome apstiprināja grozījumus 2001. gada 2. novembrī pieņemtajos “Akciju atpirkšanas noteikumos”. Grozījumi paredz precizēt, ka gadījumā, ja obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums izteikts sakarā ar akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, akciju atpirkšanas piedāvājuma dokumenti iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētā lēmuma pieņemšanas dienas. Tāpat grozījumi paredz noteikt, ka akciju atpirkšanas piedāvājuma dokumentā ir iekļaujama informācija par kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt slēgto emisiju akciju īpašnieki, precizējot tajā, kā tiks nodrošināta iespēja mērķa sabiedrības akcionāriem īstenot pirmpirkuma tiesības uz akcijām atbilstoši likumam “Par akciju sabiedrībām” vai Komerclikumam. Grozījumi nosaka, ka gadījumā, ja atpirkšanas piedāvājumu pieņēmuši arī slēgto emisiju akciju īpašnieki, izmaiņas mērķa sabiedrības akcionāru reģistrā, kuras ir nepieciešams izdarīt pēc atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanās, mērķa sabiedrības valde drīkst veikt tikai, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina akciju apmaksu. Padome nolēma izsniegt astoņām personām profesionālā speciālista darbībai vērtspapīru tirgū sertifikātus ar derīguma termiņu uz trīs gadiem. Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 15. augustā plkst. 10:00. Laura Birziņa Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 777 4808 e-pasts: laura.birzina@fktk.lv