Publicēts: 17.12.2004.

Rīgā 10.12. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 10. decembra sēdē apstiprināja Komisijas Darba plānu un budžetu 2005. gadam. Komisijas budžeta projekts ir apstiprināts Konsultatīvajā finanšu un kapitāla tirgus padomē, kurā pārstāvēti tirgus dalībnieki. Komisijas darbība 2005. gadā tiks finansēta no Latvijas Bankas un valsts budžeta, kā arī finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumiem. Valsts budžeta maksājums Komisijas finansēšanai 2005. gadā ir samazināts par 50%, bet Latvijas Bankas maksājums par 38%. Komisijas budžeta izdevumi 2005. gadā ir paredzēti 2 424 376 latu apmērā.


Lai nodrošinātu budžeta izpildi, Padome apstiprināja  noteikumu projektu “Noteikumi par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai un pārskatu iesniegšanas kārtību 2005. gadā”. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visiem tirgus dalībniekiem maksājumu likme palikusi nemainīga, izņemot kredītiestādes, kurām tā ir noteikta 0.0028% no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, lai kompensētu finansējuma samazinājumu no Latvijas Bankas un valsts budžeta. Noteikumi paredz maksājumu apmēru nākamajam gadam katram tirgus dalībniekam un ir saistoši apdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm, kā arī ārvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā. Ar Komisijas Darba plānu, budžetu, kā arī ar minētajiem noteikumiem par tirgus dalībnieku maksājumu apmēru Komisijas finansēšanai ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www. fktk.lv sadaļās –  Jaunumi un arī FKTK/Par mums/Budžets un Likumdošanas akti/Vispārējā/FKTK izdotie noteikumi.


Padome atļāva Viesturam Šķesteram sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALVA” iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja pienākumus.


Padome reģistrēja akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “Hansa Fondi” atvērtā ieguldījumu fonda “Naudas Tirgus Fonds” prospekta un pārvaldes nolikuma jauno redakciju, kā arī prospekta saīsināto versiju, un atļāva a/s ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai “Hansa Fondi” mainīt atvērtā ieguldījumu fonda “Obligāciju fonds” nosaukumu uz “atvērtais ieguldījumu fonds “Hansa Austrumeiropas Obligāciju Fonds””.


Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Talsu mežrūpniecība” prospektu 230 000 a/s “Talsu mežrūpniecība” parasto akciju ar balsstiesībām iekļaušanai a/s “Rīgas Fondu birža” brīvajā sarakstā un akciju sabiedrības “Preiļu siers” prospektu 300 000 a/s “Preiļu siers” parasto akciju ar balsstiesībām iekļaušanai a/s “Rīgas Fondu birža” brīvajā sarakstā. 


Padome nolēma anulēt trim personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, jo šāds lēmums aizsargās apdrošināto intereses un novērsīs iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis minētos pakalpojumus. 


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 17. decembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv