Publicēts: 15.04.2005.

Rīgā 15.04. 2005.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 15. aprīļa sēdē apstiprināja “Apdrošināšanas brokeru ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus”. Ņemot vērā nepieciešamību apkopot informāciju tirgus analīzes vajadzībām, turpmāk tiks prasīta detalizētāka informācija par tiešajā dzīvības apdrošināšanā noslēgtajiem līgumiem, savukārt netiks pieprasīta informācija par pārapdrošināšanā sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī paredzēts atcelt Komisijas noteikumus, kas noteica apdrošināšanas brokeru sabiedrību apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaiti un apdrošināšanas brokeru sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas kārtību. Šie noteikumi ir saistoši  apdrošināšanas brokeru komercsabiedrībām un pašnodarbinātām personām.


Līdz ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma spēkā stāšanos  15.04.2005. padome nolēma atzīt par spēku zaudējušiem “Noteikumus par apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu”, “Apdrošināšanas brokeru sertificēšanas noteikumus”, “Apdrošināšanas brokeru sabiedrību licencēšanas noteikumus” un “Noteikumus par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atzinumu sniegšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, tā atbildīgajai personai un darbiniekam, kas tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā”.


Padome nolēma apstiprināt grozījumus “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumos”. 


Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības ieguldījumu pārvaldes sabiedrības “BTB Asset Management” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “BTB Austrumeiropas Akciju fonds”.


Padome atļāva Oļegam Fiļam sākt pildīt AS “Aizkraukles banka” valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.


Padome neiebilda pret to, ka Ieva Rācenāja pilda AS “Baltic Trust Bank” valdes locekles pienākumus.


Padome neiebilda, ka Daiga Čunka un Jeļizaveta Peškova sāk pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Baltikums” valdes locekļu pienākumus.


Padome neiebilda, ka Madara Melnmate sāk pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Balta” valdes locekles pienākumus.Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 22. aprīlī plkst. 10:00.Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv