Publicēts: 08.07.2005.

Rīgā 08.07. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 8. jūlija sēdē, izskatījusi akciju sabiedrības “Metālserviss” vēstuli par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, konstatēja, ka ārkārtas akcionāru sapulcē tika pārstāvēts 95.1 procents balsstiesīgā pamatkapitāla un par akciju neiekļaušanu regulētajā tirgū balsoja 99.9 procenti no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, kā arī a/s “Metālserviss” akcionāru pilnvarotā persona sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RELAT-K” ir izteikusi a/s “Metālserviss” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu un galīgo a/s “Metālserviss” akciju atpirkšanas piedāvājumu, nolēma atļaut a/s “Metālserviss” vērtspapīru izņemšanu no publiskās apgrozības. Ņemot vērā minēto, padome nolēma atzīt par spēku zaudējušu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 14.11.2003. lēmumu Nr. 256. 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 15. jūlijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv