Publicēts: 03.01.2008.

Rīgā 21. 12. 2007.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2007. gada 21. decembra sēdē apstiprināja FKTK budžetu un darba plānu 2008. gadam. Tas ir sagatavots, lai izpildītu FKTK likumā noteiktos Komisijas mērķus un 2008. gada Komisijas darba plānā norādītos uzdevumus. Budžets un Komisijas svarīgāko darbu plāns 2008. gadam ir atbalstīts arī Finanšu un kapitāla tirgus Konsultatīvajā padomē, kurā ir pārstāvētas visas tirgus dalībnieku profesionālās asociācijas. 2008. gada budžetā Komisija ir samazinājusi tirgus dalībnieku atskaitījumu likmes Komisijas darbības nodrošināšanai, salīdzinot ar 2007. gada likmēm, vidēji par 25% (bankām par 25%, apdrošināšanas sabiedrībām atkarībā no apdrošināšanas veida par 18% – 29%, privātajiem pensiju fondiem par 25%, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām par 26%, regulētā tirgus organizētājam par 34% un depozitārijam par 34%). Komisijas budžets un darba plāns 2008. gadam ir pieejams Komisijas mājas lapā.

Padome apstiprināja Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2008. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvos noteikumus, saskaņā ar kuriem tiks veikti tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības nodrošināšanai.

Padome apstiprināja tehniskus grozījumus “Noteikumos par apdrošinātāju un privāto pensiju fondu tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm”.

Padome apstiprināja grozījumus “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos”, lai ieviestu vienas pieturas aģentūras principu, iesniedzot gada pārskatu valsts institūcijās. Grožijumi ievieš arī informācijas atklāšanas prasības par bilancē neatspoguļotajiem darījumiem, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. direktīvā 2006/46/EK.

Padome apstiprināja grozījumus arī “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos”, lai ieviestu vienas pieturas aģentūras principu, iesniedzot gada pārskatu valsts institūcijās.

Padome apstiprināja “Ieteikumus par Eiropas Vērtspapīru uzraugu komitejas vadlīnijām “Par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu paziņojuma procedūras vienkāršošanu””, lai vienkāršotu pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) atvērto ieguldījumu fondu reģistrācijas procedūru to apliecību izplatīšanai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Padome nolēma izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ieguldījumu brokeru sabiedrībai “SEB Enskilda” licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kā atļauto ieguldījumu pakalpojumu norādot finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs neizpērk finanšu instrumentus vai negarantē to izpirkšanu, un kā atļauto ieguldījumu blakuspakalpojumu norādot ieteikumu sniegšanu par kapitāla struktūru, darbības stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī ieteikumu un pakalpojumu sniegšanu par komercsabiedrību apvienošanos un uzņēmumu iegādi.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 4. janvārī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv