Publicēts: 04.07.2008.

Rīgā 04. 07. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 4. jūlija sēdē konstatēja, ka AS “Latvijas Zoovetapgāde” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, likumā noteiktajā termiņā neiesniedzot Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai (OOICGS) gada pārskatu ar zvērināta revidenta ziņojumu, un nolēma izteikt AS “Latvijas Zoovetapgāde” brīdinājumu par minēto pārkāpumu.

Padome konstatēja, ka Salvis Lapiņš regulētā tirgus organizētajam AS ”Rīgas Fondu birža” Finanšu instrumentu tirgus likuma noteiktajos gadījumos un termiņā nav iesniedzis paziņojumus par laika periodā no 14.02.2007. līdz 27.04.2007. veiktajiem darījumiem ar AS ”Olainfarm” akcijām un par laika periodā no 01.05.2007. līdz 01.11.2007. veiktajiem darījumiem, kā arī nav ievērojis prasības par paziņojuma sniegšanu, ja kalendārā gada laikā veikto darījumu kopējais apjoms pārsniedz 5,000 eiro ekvivalentu latos, jo paziņojumā nav ietverta informācija par 09.07.2007. notikušo 895 AS ”Olainfarm” akciju iegādi, un nolēma

izteikt Salvim Lapiņam brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību neizpildi.

Padome konstatēja, ka AS “Tukuma mežrūpniecības saimniecība” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības par 2007. gada deviņu mēnešu finanšu pārskata iesniegšanu un par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu publicēšanu, un nolēma izteikt AS “Tukuma mežrūpniecības saimniecība” brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem.

Padome nolēma reģistrēt AS “Liepājas Metalurgs” prospektu 8 486 033 AS ”Liepājas Metalurgs” uzrādītāja akciju ar vienas akcijas nominālvērtību 1 lats iekļaušanai akciju sabiedrības “Rīgas Fondu birža” Otrajā sarakstā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 11. jūlijā plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv