Publicēts: 27.08.2008.

Rīgā 27. 08. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 27. augusta sēdē apstiprināja “Klientu padziļinātās izpētes normatīvos noteikumus” (tālāk tekstā – noteikumi), kas būs saistoši kredītiestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām nolūkā nodrošināt vienotu pieeju augsta riska klientu noteikšanai, kā arī tie noteiks minimālās prasības šādu klientu padziļinātās izpētes apjomam, mazinot iespēju izmantot Latvijas kredītiestādes un citas finanšu iestādes noziedzīgi iegūtu līdzekļu iespējamai legalizācijai vai terorisma finansēšanai .

Padome, izskatot SIA “MONO” iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci kredītiestādes darbībai, konstatēja, ka bankas pamatkapitāls, valdes locekļi, kā arī bankas dibinātājs SIA “MONO” atbilst Kredītiestāžu likuma prasībām un par bankas pamatkapitālā ieguldīto naudas līdzekļu tiesisku izcelsmi Komisijai nav pamata šaubīties, un nolēma izsniegt AS “Latvijas Pasta banka” licenci kredītiestādes darbībai, neiebilstot, ka Boriss Ulmans pilda AS “Latvijas Pasta banka” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus, Einārs Vaivods un Arnis Kalveršs pilda AS “Latvijas Pasta banka” valdes locekļu amata pienākumus, bet Andris Krasovskis pilda akciju sabiedrības “Latvijas Pasta banka” Iekšējā audita dienesta vadītāja amata pienākumus.

Padome nolēma reģistrēt “Parex Asset Management” ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības nodibināto slēgto ieguldījumu fondu “Parex Special Projects fund”.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 5. septembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv