Publicēts: 07.11.2008.

Rīgā 07. 11. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008. gada 7. novembra sēdē nolēma atļaut akciju sabiedrībai “Latvijas Krājbanka” izteikt 5 000 000 parasto uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu. Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta Ls 1.

Padome, izskatījusi saņemto akciju sabiedrības “NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” iesniegumu ar lūgumu atļaut sākt atvērtā ieguldījumu fonda “NORVIK Krievijas un NVS valstu akciju fonds” likvidāciju, konstatēja, ka dokumenti, kas iesniegti fonda likvidācijas sākšanai, atbilst likuma prasībām, kā arī šāda likvidācija neaizskars ieguldītāju likumīgās intereses, un nolēma atļaut sākt atvērtā ieguldījumu fonda “NORVIK Krievijas un NVS valstu akciju fonds” likvidāciju.

Padome k onstatē ja , ka Uldis Mierkalns neiesniedza Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā termiņā paziņojumus par netieša veida līdzdalības iegūšanu AS ”Saldus mežrūpniecība” vairāk ne kā 30 procentu apmērā un AS ”Strenču mežrūpniecības saimniecība” vairāk ne kā 50 procentu apmērā minētajām akciju sabiedrībām un Finan šu un kapitāla tirgus komisijai, un nolēma izteikt Uldim Mierkalnam brīdinājumu par paziņojumu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā.

Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2008. gada 14. novembrī plkst. 10:00.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv