Publicēts: 14.11.2008.

Rīgā 14. 11. 2008.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem oktobrī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir apkopojusi operatīvos datus par Latvijas banku darbības rādītājiem šā gada oktobrī. Latvijas banku aktīvu apjoms oktobrī ir audzis par 144 miljoniem latu jeb 0.6%, sasniedzot 22.9 miljardus latu. Lielāko daļu banku aktīvu veidoja nebankām izsniegtie kredīti ­– 73%. Palēninoties ekonomikas attīstības tempiem, banku kreditēšanas politika ir kļuvusi piesardzīgāka, un oktobrī izsniegto kredītu apmērs ir audzis ievērojami mazāk nekā iepriekšējos periodos – par 0.8% jeb 126 miljoniem latu. Kopumā oktobra beigās kredītos bija izsniegti 16.8 miljardi latu. Kopš šī gada sākuma kopējais kredītportfelis ir audzis par 12.5%.

Latvijas banku galvenie finansēšanas avoti ir nebanku noguldījumi (42%) un saistības pret citām bankām (43%). Pēdējo mēnešu starptautiskie finanšu satricinājumi ir izraisījuši noguldītāju un investoru uzticības kritumu arī Latvijas bankām. Oktobrī ir notikusi noguldījumu aizplūde kopumā par 461 miljoniem latu jeb 4.6% noguldījumu. Straujāks noguldījumu kritums ir bijis nerezidentu vidū – 5.7%, rezidentu vidū – 3.6%. Samazinājums galvenokārt ir bijis pieprasījuma noguldījumos, un tas saistīts gan ar makroekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī, gan biznesa apjomu samazinājumu saistībā ar notikumiem starptautiskajos tirgos.

Ekonomiskās lejupslīdes periodā mazinās arī aizņēmēju maksātspēja un attiecīgi aug kredītu ar maksājumu kavējumiem īpatsvars, tāpēc bankas veido uzkrājumus, kas oktobrī sasniedza 160 miljonus latu jeb 0.95 % no izsniegto kredītu kopsummas (septembra beigās uzkrājumi nedrošajiem kredītiem bija 0.86 % apmērā). Kopš gada sākuma uzkrājumi kopumā ir palielinājušies par 76.5 miljoniem latu, un tieši oktobrī uzkrājumi ir auguši par 11.1 % jeb 16 miljoniem latu. Komisija turpina veikt pārbaudes bankās, lai novērstu situāciju, ka dažām bankām uzkrājumi nedrošiem kredītiem varētu būt nepietiekami.

Latvijas banku peļņa 2008. gada 10 mēnešos ir bijusi 212 miljoni latu, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir par 28% mazāk. Latvijas banku kapitāla pietiekamība atbilst normatīvu prasībām un septembra beigās tā bija 12.3 %, lielākajām bankām tā bija no 11% -14.5% pie normatīva 8%. Savukārt, ņemot vērā starptautisko satricinājumu izraisīto starpbanku tirgus apsīkumu, kā arī noguldītāju uzticības kritumu, likviditātes rādītāji dažām bankām septembrī samazinājās, tomēr joprojām pārsniedzot normatīvu (30%) un lielākajām bankām tie bija robežās no 37% līdz 57%. Lai sekotu līdzi situācijai, Komisija kopš oktobra veic ikdienas banku likviditātes monitoringu.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu operatīvo kopsavilkumu par oktobri pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

Priekšsēdētājas biroja padomniece

sabiedrisko attiecību jautājumos

tālr.: 6777 4807

e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv