Publicēts: 21.12.2009.

Rīgā 21.12.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
 
Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem novembrī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem novembrī.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām – banku sektora likviditātes rādītājs novembra beigās bija 51.8% (oktobra beigās – 57.4%) (minimālā prasība – 30%). Novembrī, bankām turpinot kapitāla palielināšanu, banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augsts – novembra beigās tas joprojām bija 13.6% (minimālā prasība ir 8%). Kopš šā gada sākuma līdz decembra vidum kapitālu jau palielinājušas 11 Latvijas bankas kopumā par 824.6 miljoniem latu, t.sk. pamatkapitālu par 555.2 miljoniem latu, subordinēto kapitālu par 221.3 miljonu latu un rezerves kapitālu par 48.1 miljonu latu.

Jau otro mēnesi pēc kārtas banku sektora piesaistīto noguldījumu kopējais apmērs ir  palielinājies (novembrī par 0.8% jeb 71 miljonu latu, oktobrī par 0.5% jeb 48 miljoniem latu) un novembra beigās sasniedza 9 123 miljonus latu, t.sk. rezidentu noguldījumu apmērs novembrī ir palielinājies par 0.8% jeb 46 miljoniem latu un nerezidentu noguldījumu apmērs – par 0.7% jeb 25 miljoniem latu.

Latvijas banku aktīvi kopš oktobra beigām ir nedaudz samazinājušies, t.i., samazinoties par 0.8% jeb 170 miljoniem latu, novembra beigās tie sasniedza 21 411 miljonu latu (oktobrī bija palielinājums par 0.01% jeb 2 miljoniem latu). Lai gan banku sektora kopējais kredītportfelis novembrī samazinājies par 0.8% jeb 130 miljoniem latu, tomēr piecās bankās un divās ārvalstu banku filiālēs (ar nebūtisku šo banku kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī) izsniegto kredītu atlikums pārskata mēnesī ir palielinājies.

Novembra beigās bez maksājumu kavējuma bija 72.6% no banku izsniegtajiem kredītiem (oktobra beigās – 73.5%). Novembrī kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas apmērs palielinājās par 3.8%, un to īpatsvars banku kredītportfelī novembra beigās sasniedza 15.8% (oktobra beigās – 15%). Uzkrājumi nedrošajiem parādiem novembrī banku sektorā kopumā pieauga par 6.4% jeb par 87 miljoniem latu, sasniedzot 1.4 miljardus latu. Izveidoto uzkrājumu apmērs novembra beigās banku sektorā kopumā sasniedza 9.3% no banku kopējā kredītportfeļa (oktobrī – 8.6%).

Septiņas Latvijas bankas (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 12.5%) 2009. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos strādāja ar peļņu un kopā nopelnīja 17.7 miljonus latu, tomēr banku sektors kopumā šo periodu beidza ar 719.8 miljonu latu zaudējumiem – galvenokārt izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem dēļ. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem minētajā periodā sasniedza 303 miljonus latu (par 19.2% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā). 

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par novembri pilnā izklāstā iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
67774800
anna.dravniece@fktk.lv