Publicēts: 21.12.2009.

Rīgā 21.12.2009.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) padome 2009. gada 21. decembra sēdē, lai aizsargātu apdrošināto personu intereses, ir pieņēmusi lēmumu apturēt visu RSK apdrošināšanas AS izsniegto licenču apdrošināšanas veikšanai darbību līdz 31.01.2010., uzliekot RSK apdrošināšanas AS tiesisku pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 31.01.2010., nodrošināt maksātspējas prasības izpildi un tehnisko rezervju segumu pilnā apmērā ar aktīviem atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām. Saskaņā ar šo lēmumu RSK apdrošināšanas AS ir aizliegts noslēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, taču RSK apdrošināšanas AS turpina pildīt saistības par līdz šī lēmuma pieņemšanai noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz to, ka RSK apdrošināšanas AS vadība un akcionārs Rīgas dome nespēja veikt savlaicīgus pasākumus, lai nodrošinātu RSK apdrošināšanas AS darbību atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām.

Komisijas padome apstiprināja “Normatīvos noteikumus par atalgojuma politikas pamatprincipiem”. Noteikumos noteiktās prasības ir saistošas Latvijas Republikā reģistrētām bankām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības un kuras sniedz noteiktus ieguldījumu pakalpojumus, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām. Noteikumu prasības ieteicams piemērot arī pārējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kā arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem. Apstiprināto noteikumu mērķis ir nepieļaut tādas atalgojuma sistēmas, kas veicina pārmērīgu risku uzņemšanos un atalgo par īstermiņa rezultātiem, nevērtējot pieņemto lēmumu un veikto darījumu ilgtermiņa ietekmi. Iestādēm saskaņā ar noteikumu prasībām ir jānodrošina samērīga attiecība starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, jānosaka rādītāji un metodes darbības rezultātu novērtēšanai un atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai. Negatīvu finanšu darbības rezultātu gadījumā iestāde samazina atalgojuma mainīgās daļas kopējā apmēra izmaksu. Noteikumi nosaka prasības informācijas atklāšanai par iestādes atalgojuma politiku, piemēram, iestāde jau par 2009. gadu nodrošina informācijas atklāšanu par iestādes valdes un citu tās riska profilu ietekmējošo amatu atalgojuma apmēru, papildus norādot tās mainīgās daļas un nemainīgās daļas apmēru. Noteikumu prasības jāpiemēro visu organizācijas līmeņu amatiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu un kuru atalgojumā paredzēta atalgojuma mainīgā daļa. Noteikumi sagatavoti, ņemot vērā Eiropas Banku uzraudzības komitejas “Atalgojuma politikas vispārējos principus” un Eiropas Kopienu Komisijas ieteikumus par atalgojuma politikām finanšu pakalpojumu sektorā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekta, kuru plānots pieņemt nākamajā gadā, prasības (grozījumi direktīvā 2006/48/EK). Papildus pēc Komisijas iniciatīvas apstiprinātie noteikumi paredz, ka iestādes valdes locekļu un citu iestādes riska profilu ietekmējošo amatu atalgojums ir nekavējoties jāpārskata, ja iestāde saņem valsts komercdarbības atbalstu, kā arī turpmāk jāveic minēto amatu atalgojuma pārskatīšana atbilstoši izmaiņām iestādes finanšu stāvoklī. Noteikumu prasību ieviešana jānodrošina līdz 2010. gada 31. decembrim, tomēr Komisija aicina ieviest šīs prasības pēc iespējas ātrāk.

Komisijas padome apstiprināja grozījumus “Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos” un “Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos”, kuri izstrādāti, lai precizētu nosacījumus apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku, kā arī ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultāta iekļaušanai pašu līdzekļos.

Tāpat Komisijas padome apstiprināja grozījumus “Pārapdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas normatīvajos noteikumos”, kuri izstrādāti, lai precizētu nosacījumus pārapdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku, kā arī ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas rezultāta iekļaušanai pašu līdzekļos.

Komisijas padome nolēma apstiprināt grozījumus “Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumos”, papildinot tos ar jaunu 14.1 punktu, kurā noteikts, ka banka, kura saņem komercdarbības atbalstu, sniedz informāciju par bankas akcionāriem, kuriem bija būtiska līdzdalība bankas pamatkapitālā atbalsta piešķiršanas brīdī, un šo akcionāru – fizisko personu – laulātajiem, vecākiem un bērniem izsniegto kredītu, galvojumu (garantiju) un citu gūto labumu apmēru, procentu likmi, valūtu, līguma noslēgšanas datumu un līgumā noteikto atmaksas termiņu, kā arī no šīm personām par pakārtotajām saistībām un citām saistībām saņemto līdzekļu apmēru, procentu likmi, valūtu, līguma noslēgšanas datumu un līgumā noteikto atmaksas termiņu un apstākļiem, kas ļauj pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi. Banka šādu informāciju sniedz no pārskata perioda, kurā piešķirts komercdarbības atbalsts, līdz pārskata periodam, kurā tā pārtrauc saņemt komercdarbības atbalstu

Komisija padome izskatīja AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” (turpmāk tekstā – LCD) noteikumu Nr. 10 “Par finanšu instrumentu dereģistrāciju” jaunās redakcijas projektu un nolēma neiebilst pret izstrādātajiem grozījumiem. Grozījumi noteikumos ir sagatavoti, ievērojot sagatavotos un ar LCD dalībniekiem un Komisiju saskaņotos grozījumus LCD noteikumos Nr. 1 “Par LCD dalībniekiem”, Nr. 2 “Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu izpildi” un Nr. 3 “Par finanšu instrumentu uzskaiti”. Tāpat grozījumus noteikumos bija nepieciešams veikt, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto, ka sākotnējo reģistru ved vienīgi LCD, un Komerclikumā noteikto, ka to akciju sabiedrību, kurām ir uzrādītāja akcijas (arī tad, ja akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū), akciju uzskaite notiek atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem, tās tiek iegrāmatotas LCD un pēc tam akcionāri tās brīvi var pārvest uz saviem finanšu instrumentu kontiem.

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien, 2009. gada 28. decembrī, plkst. 10.00.

Anna Dravniece 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Priekšsēdētājas biroja vadītāja
Tālr: 67774800
E-pasts: anna.dravniece@fktk.lv