Publicēts: 17.11.2010.

Rīgā 17.11.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības rezultātiem 2010. gada 3. ceturkšņa beigās.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2010. gada 30. septembrī bija 45.5% (2010. gada 2. ceturkšņa beigās – 56.6%) (minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 8%).

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējais aktīvu pārvaldīšanā apmērs 3. ceturksnī palielinājās par 7.1 milj. latu jeb 46.8% un septembra beigās sasniedza 22.3 milj. latu, t.sk. vairums jeb 97.8% bija klientu – nerezidentu līdzekļu ieguldījumi. Nerezidentu ieguldījumu lielākā daļa jeb 60.3% bija ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos, t.sk. galvenokārt parāda vērtspapīros u.c. vērtspapīros ar fiksētu ienākumu. Līdz 3. ceturkšņa beigām vairums no rezidentu līdzekļiem (57.9%) tika ieguldīti nerezidentu (pārējo valstu) finanšu instrumentos, no kuriem ieguldījumi parāda vērtspapīros veidoja 36.7%, savukārt 47.6% bija izvietoti noguldījumos kredītiestādēs. Pielikumā pievienots arī ieguldījumu brokeru sabiedrību klientu līdzekļu ieguldījuma struktūras grafiskais attēlojums.

2010. gada pirmajos deviņos mēnešos ieguldījumu brokeru sabiedrības kopā nopelnīja 392.6 tūkst. latu, t.sk. ar peļņu šo periodu beidza divas ieguldījumu brokeru sabiedrības, savukārt pārējo piecu sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 325.8 tūkst. latu.

2010. gada septembra beigās 86.7% no visiem ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumiem veidoja komisijas naudas ienākumi (u.c. līdzīgi ienākumi par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, starpniecības darījumiem finanšu instrumentu tirgū, galvojumu izsniegšanu), savukārt būtiskākais izdevumu postenis bija administratīvie izdevumi (56.7%).

Ar ieguldījumu brokeru sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2010. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv