Publicēts: 14.02.2011.

Rīgā 14.02.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rezultātiem 2010. gadā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas pensiju sistēmas otrā un trešā līmeņa darbības rezultātiem 2010. gada 4. ceturkšņa beigās.

Privāto pensiju fondu darbība

2010. gada 4. ceturkšņa beigās privāto pensiju fondu aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 9.6% un sasniedza 1.8 milj. latu. 2010. gada četros ceturkšņos privātie pensiju fondi kopā nopelnīja 159 tūkst. latu (trīs no septiņiem privātajiem pensiju fondiem pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem).

Līdz 2010. gada 31. decembrim pensiju plāniem bija pievienojušies 191,307 dalībnieks jeb par 1% vairāk nekā 2009. gada 31. decembra beigās (16.5% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1).

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 15.8 milj. latu jeb par 8.8% mazāk nekā 2009. gada četros ceturkšņos (2009. gada četros ceturkšņos – 17.3 milj. latu). Ievērojami pieaudzis individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs (43.6%), bet darba devēju iemaksu apmērs samazinājies par 42.3%.

Pārskata periodā pensiju plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs salīdzinājumā ar 2009. gada 4. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 18.4% un sasniedza 111.9 milj. latu.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūra saglabājās līdzīga kā iepriekšējos pārskata periodos, strauji pieauga ieguldījumi ieguldījumu fondu apliecībās, un to īpatsvars 2010. gada 4. ceturkšņa beigās sasniedza 45.4% no kopējiem pensiju plānu aktīviem jeb 49,6 milj. latu (2009. gada 4. ceturkšņa beigās – 28.6%). Savukārt ieguldījumi kredītiestādēs, parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu turpināja samazināties un to īpatsvars perioda beigās bija 29.2 % un 24.1% no kopējiem pensiju plāniem (2009. gada 4. ceturkšņa beigās – 35% un 35%).

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2009. gada 4. ceturkšņa beigām, nebūtiski pieauga (0.1%) un ceturkšņa beigās sasniedza 49.1 milj. latu jeb 45% no kopējiem ieguldījumiem. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 96.7% no visiem ārvalstu ieguldījumiem.

2010. gada četros ceturkšņos no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 5.4 milj. latu, lielākā daļa jeb 96.9% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un tikai 3.1% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

2010. gada četros ceturkšņos ieguldījumu plānu vērtība ir stabilizējusies un vidējais pensiju plānu ienesīgums bija 7.9% jeb robežās no 2.7% līdz 11.5% (2009. gada četros ceturkšņos – 10.5%. jeb robežās no 5.5% līdz 21.1%).

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana

Līdz 2010. gada 31. decembrim valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1,124,4432 dalībnieki jeb 96% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem3. 645,113 jeb 57.4% no visiem valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tai bija pievienojušies obligātā kārtā4, savukārt 479,330 dalībnieks jeb 42.6% bija pievienojušies brīvprātīgi. 2010. gada laikā 272,280 (24.2% no valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem) valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus.

2010. gada 4. ceturkšņa beigās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu neto aktīvu apmērs salīdzinājumā ar 2009. gada 4. ceturkšņa beigām bija pieaudzis par 17.6% un sasniedza 829 milj. latu.

Savukārt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu finanšu ieguldījumu apmērs 2010. gada beigās bija pieaudzis līdz 830 milj. latu un bija par 16.9% lielāks nekā 2009. gada beigās, bet ieguldījumu struktūrā saglabājās iepriekšējo periodu tendences. Lielākie ieguldījumi veikti kredītiestādēs, parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu un ieguldījumu fondu apliecībās, attiecīgi 39.6%, 31.5% no 27.6%.

Ieguldījumu īpatsvars Latvijā 2010. gada 4. ceturksnī pieauga par 2.2% gada beigās bija 61.1% no ieguldījumu kopsummas jeb 506.9 milj. latu, savukārt 322.7 milj. latu bija ieguldīti 35 citās valstīs, kā arī starptautiskajās finanšu institūcijās. Eiropas Savienības valstīs tika veikti 87.1% no ārvalstu ieguldījumiem.

Ieguldījumu plānu pārvaldīšanas izdevumi 2010. gada 4. ceturksnī bija 1.5% no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem (no gada sākuma), attiecīgi konservatīvajiem plāniem – 1.2%, bet sabalansētajiem un aktīvajiem plāniem – 1.5% un 1.7%.

Valsts fondēto pensiju shēmas vidējais ieguldījumu plānu ienesīgums5 2010. gadā bija 7.6% (2009. gadā tas bija 12.3%), atsevišķiem ieguldījumu plāniem ienesīgums bija robežās no 1.1% līdz 12.1% (2009. gadā – no 4.8% līdz 20.8%).

Pielikumā pievienots vizuālais materiāls ar galveno rādītāju grafiskiem attēliem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Tālr: 67774808;
e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

[1] Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.
[2] Šeit un turpmāk izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem.
[3] Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.
[4] Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.
[5] Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts gada procentos.