Publicēts: 25.02.2011.

Rīgā 25.02.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011. gada janvārī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2011. gada janvārī.

Visu Latvijas banku darbības rādītāji janvārī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām. Janvāra beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 67.5% (decembra beigās – 67.9%). Savukārt banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs un 1. līmeņa kapitāla rādītājs (pašu kapitālā iekļaujot tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu) janvāra beigās bija attiecīgi 14.4% un 11.3% (decembra beigās – attiecīgi 14.6% un 11.5%). 2010. gada laikā kapitālu palielinājušas 14 Latvijas bankas kopumā par 324.4 miljoniem latu, arī 2011.gada janvārī bankas turpina palielināt kapitālu (par 1.3 miljoniem latu), un janvāra beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1 887.8 miljonus latu.

Banku sektors kopumā janvāri beidza ar peļņu 10.9 miljonus latu apmērā (pretstatā pagājušā gada attiecīgā perioda zaudējumiem 36.1 miljonu latu apmērā), t.sk. ar peļņu šogad janvārī strādāja 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 78.6%) kopā nopelnot 15.5 miljonus latu. Banku janvārī gūtie ienākumi ir pārsnieguši izdevumus galvenokārt pateicoties iepriekš izveidoto uzkrājumu samazinājumam un norakstīto aktīvu atgūšanai, kā arī tīro procentu ienākumu pieaugumam. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem janvārī sasniedza 18.2 miljonu latu.

2011. gada janvārī banku piesaistīto noguldījumu atlikums samazinājās par 3% jeb 337 miljoniem latu, galvenokārt sarūkot nerezidentu noguldījumu atlikumam, t.i. par 6% jeb 279 miljoniem latu (gada nogalē piesaistīto nerezidentu noguldījumu atlikuma būtiskajam pieaugumam ir izteikti sezonāls raksturs un tā kā pārsvarā šie noguldījumi ir pieprasījuma vai īstermiņa, tad gada pirmajos mēnešos nerezidentu noguldījumu apmērs parasti sarūk). Janvārī nedaudz saruka arī rezidentu noguldījumu atlikums, t.i. par 0.9% jeb 58 miljoniem latu. Janvāra beigās noguldījumu apmērs Latvijas banku sektorā sasniedza 10.8 miljardus latu.

Lai gan 2011. gada janvārī banku sektorā kopumā no jauna izsniegti kredīti 57 miljonu latu apmērā (t.sk. 26.5 miljoni latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 7.8 miljoni latu – mājsaimniecībām, savukārt 22.7 miljoni latu – nerezidentiem), kā arī četru Latvijas banku un četru ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 17%) ir palielinājušies, tomēr banku sektora kopējais kredītportfelis arī janvārī turpināja samazināties (par 1% jeb 150 miljoniem latu) un janvāra beigās sasniedza 14.2 miljardus latu (decembrī – samazinājās par 1.1% jeb 160 miljoniem latu). Rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums janvārī samazinājies lēnāk nekā rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 0.2% un 0.8%.

Janvāra beigās bez maksājumu kavējuma bija 72.8% no banku izsniegtajiem kredītiem (decembra beigās – 73.4%). Savukārt kopējais kredītu ar maksājumu kavējumu atlikums pēc trīs mēnešu ilga sarukuma, janvārī nedaudz pieauga, t.i. par 1.4% jeb 52 miljoniem latu, t.sk. galvenokārt ir kredīti rezidentu mājsaimniecībām un kredīti operācijām ar nekustamo īpašumu. Kredītu ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām atlikums janvārī turpināja samazināties (par 0.8%), tomēr to īpatsvars kredītportfelī joprojām bija 19%. Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (23.1%) un rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (28.1%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums janvāra beigās bija 1.6 miljardi latu jeb 11.4% no banku kopējā kredītportfeļa (decembra beigās – 11.3%).

Janvārī pārstrukturēto kredītu kategorijā no jauna iekļauti gandrīz 2.8 tūkstoši kredītu par kopējo summu 147 miljoni latu. Savukārt atgūšanas procesā esošo kredītu skaits janvārī audzis par 2 tūkstošiem par kopējo summu 48.5 miljoni latu. Janvāra beigās pārstrukturēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī sasniedza 19.9%, savukārt atgūšanas procesā bija 15.6% no kopējā banku kredītportfeļa (decembra beigās attiecīgi 19.9% un 15.3%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada janvāri iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv