Publicēts: 15.04.2011.

Rīgā, 15.04.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 15. aprīļa sēdē nolēma anulēt ierakstu Komisijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintars un Ko” (kopš 2011. gada 3. marta SIA “AFM Company”) reģistrēšanu par apdrošināšanas brokeri. Šāds lēmums pieņemts, jo Komisijas padome sabiedrības rīcībā konstatēja Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma prasību neizpildi.

Komisijas padome sēdē nolēma apstiprināt “Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvos noteikumus”, kas izstrādāti, lai pilnībā ieviestu tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 16.09.2009. Direktīvas 2009/110/EK. Apstiprinātie noteikumi nosaka licencētas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību un Komisijai iesniedzamo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Tāpat noteikumi nosaka aktīvus, kādos maksājumu iestāde, kas papildus maksājumu pakalpojumiem veic arī cita veida komercdarbību, kā arī elektroniskās naudas iestāde drīkst ieguldīt no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam un nav ieskaitīta atsevišķā kontā bankā, kā arī naudu, kas saņemta apmaiņā pret emitēto elektronisko naudu.

Komisija padome apstiprināja arī “Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvos noteikumus”, tādējādi ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas prasības. Noteikumi tika izstrādāti arī pamatojoties uz Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā ietverto deleģējumu, saskaņā ar kuru Komisijai ir tiesības noteikt kārtību, kādā izsniedzama licence maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai, reģistrējama iestāde un sniedzama informācija, kā arī noteikt iesniedzamos dokumentus.

Nākamā padomes sēde notiks ceturtdien, 2011. gada 21. aprīlī plkst. 10:00.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv