Publicēts: 10.05.2011.

Rīgā 10.05.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rādītājiem 2011. gada 1. ceturksnī

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir sagatavojusi informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2011. gada 1. ceturkšņa beigās.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2011. gada 1. ceturksnī saglabājās augsts un marta beigās sasniedza 20.4% (2010. gada beigās – 19.9%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

2011. gada 1. ceturkšņa laikā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 69 tūkst. latu, t.i par 49%, vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 46 tūkst. latu. 2011. gada 1. ceturksni ar peļņu beidza 19 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 80 tūkst latu, savukārt pārējo 14 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 11 tūkst. latu.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots pārskata ceturksnī bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (70.3%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi bija administratīvie izdevumi, procentu izdevumi par noguldījumiem un izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, kas marta beigās veidoja attiecīgi 40.3%, 26% un 24.2% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Augot krājaizdevu sabiedrību gūtās peļņas apmēriem, palielinājās arī to pelnītspējas rādītāji un marta beigās kapitāla atdeve (ROE) sasniedza 23.3%, savukārt aktīvu atdeve (ROA) – 4.7% (2010. gada beigās – attiecīgi 10.8% un 2.2%).

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana, tomēr biedriem izsniegto kredītu atlikums 2011. gada 1. ceturkšņa laikā saruka par 284 tūkst. latu jeb 3.3% un marta beigās sasniedza 8.3 milj. latu (sk. 1. att.). Marta beigās 65.7% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 28.3% – kā uzraugāmie un 6.1% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma. Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem marta beigās veidoja 6% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa.

1. attēls
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU AKTĪVI, KREDĪTI, NOGULDĪJUMI UN APMAKSĀTAIS PAMATKAPITĀLS

Arī lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots – biedru noguldījumi, pārskata ceturksnī nedaudz saruka, t.i. par 0.1% un to atlikums marta beigās bija gandrīz 8 milj. latu. 

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2011. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja