Publicēts: 24.05.2011.

Rīgā 24.05.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par apdrošināšanas tirgus darbību 2011. gada 1. ceturksnī

Apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs 2011. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 34.3% un bija 65.7 milj. latu, kā arī izmaksāto bruto atlīdzību apmērs pieauga par 6.1% un bija 33.4 milj. latu (sk. att.).

Attēls

PARAKSTĪTĀS BRUTO PRĒMIJAS UN IZMAKSĀTĀS BRUTO ATLĪDZĪBAS

(periodā, milj. latu)

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011. gada 1. ceturksnī parakstījušas bruto prēmijas 5 milj. latu apmērā jeb par 25% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs tajā pašā laikā samazinājās par 42.2% sasniedzot
3.1 milj. latu.

Pārskata ceturksnī mainījās dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfeļa struktūra . Kopš 2010. gada būtiski samazinājās veselības apdošināšanā parakstīto bruto prēmiju apmērs un tās īpatsvars parakstīto bruto prēmiju portfelī saruka – no 32.4% (2010. gada 1. ceturkšņa beigās) līdz 0.04% (2011. gada 1. ceturkšņa beigās), kā rezultātā dzīvības adrošināšanas bruto prēmiju īpatsvars parakstīto bruto prēmiju portfelī palielinājās no 65.1% līdz 97%. Dzīvības apdrošināšanā lielāko īpatsvaru veidoja apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas, t.i. attiecīgi 70.6% un 25.7% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām.

Līdzīga struktūra izveidojās arī dzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksātajās bruto atlīdzībās – dzīvības apdrošināšanā izmaksāto atlīdzību īpatsvars sasniedza 99.5%, savukārt veselības apdrošināšanā izmaksāto atlīdzu īpatsvars bija 0.03%.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011. gada 1. ceturksnī parakstījušas bruto prēmijas 60.7 milj. latu apmērā jeb par 43.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs tajā pašā laikā pieaudzis par 16.1% un sasniedza 30.3 milj. latu.

Pārskata periodā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju struktūrā būtiskas izmaiņas nav notikušas – joprojām lielākais īpatsvars tajā bija sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātajai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai – 34.1%, sauszemes transporta apdrošināšanai – 17.3%, īpašuma apdrošināšanai – 15.7%, kā arī veselības apdrošināšanai – 12.3%.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksāto bruto atlīdzību sadalījumā pa pdrošināšanas veidiem pārskata periodā lielākais īpatsvars bija obligātajai sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai – 35.5%, sauszemes transporta apdrošināšanai – 26.4%, īpašuma apdrošināšanai – 15.5%, kā arī veselības apdrošināšanai – 11%.

2011. gada 1. ceturksnī lielākais piekritušās bruto atlīdzības apmērs dzīvības apdrošināšanā sasniedza 47 tūkst. latu (par dzīvības apdrošināšanu ar tirgum piesaistītajiem līgumiem), savukārt nedzīvības apdrošināšanā apmēra ziņā lielākā apdrošināšanas atlīdzību prasība sasniedza 1.2 milj. latu (par īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas stihiju postījumiem).

Apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi 2011. gada 1. ceturkšņa beigās sasniedza 296 milj. latu. Lielākie ieguldījumi bija parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (143.5 milj. latu), termiņnoguldījumos kredītiestādēs (74.4 milj. latu), kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu
(21.2 milj. latu), t.i. attiecīgi 48.5%, 25.2% un 7.2% no apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumiem.

Pārskata perioda beigās apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu kopsummā ieguldījumi Latvijā bija 48.7%, Vācijā – 9.8%, Lietuvā – 8.3%, Luksemburgā – 6.5%, Francijā – 5.7%, Somijā – 4.2%, Nīderlandē – 4%, bet pārējie 12.8% vēl 23 citās valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 95% no kopējā ārvalstu ieguldījumu apmēra.

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas [1] nodrošināšanai, 2011. gada 1. ceturkšņa beigās dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 142% (robežās no 103.8% līdz 209.7%), nedzīvības apdrošināšnas sabiedrībām – 218% (robežās no 102.4% līdz 308.6%).

2011. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības strādāja ar 1.9 milj. latu zaudējumiem, t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību zaudējumi bija 2.1 milj. latu (divas no deviņām sabiedrībām strādāja ar peļņu), savukārt visas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārskata ceturksnī strādāja ar peļņu, un tā sasniedza 141 tūkst. latu.

2011. gada 1. ceturkšņa ieguldījumu atdeve dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija
mīnus 0.6% (2010. gada 1. ceturksnī – 8.3%), nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 1.3% (2010. gada 1. ceturksnī – 6.9%).

2011. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga gan ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs (par 49.3%), gan izmaksāto bruto atlīdzību apmērs (par 37.7%) sasniedzot attiecīgi 14.9 milj. latu un 6.9 milj. latu. Kopējā apdrošināšanas tirgū ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas sasniedza 18.4%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 17.1%.

Ar apdrošināšanas tirgus darbības rādītāju kopsavilkumu 1. ceturksnī iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Apdrošināšana/Ceturkšņa pārskati/”.

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv[1] Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.