Publicēts: 29.08.2011.

Rīgā, 29.08.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par apdrošināšanas tirgus darbību 2011. gada 2. ceturksnī

Apdrošināšanas sabiedrības [1]

Apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju apmērs 2011. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 29.4% un bija 123.1 milj. latu, kā arī izmaksāto bruto atlīdzību apmērs pieauga par 6.3% un bija 64.9 milj. latu (sk. att.).
1. attēls

PARAKSTĪTĀS BRUTO PRĒMIJAS UN IZMAKSĀTĀS BRUTO ATLĪDZĪBAS

(periodā, milj. latu)

 

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011. gada pirmajā pusgadā parakstījušas bruto prēmijas 11 milj. latu apmērā jeb par 20.5% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Izmaksāto bruto atlīdzību apmērs tajā pašā laikā samazinājās par 46.1% sasniedzot 4.6 milj. latu.

Pārskata periodā ir mainījusies dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju portfeļa struktūra . Veselības apdošināšanā parakstīto bruto prēmiju īpatsvaram samazinoties līdz 0.02% (2010. gada 1. pusgada beigās – 20.9%) dzīvības apdrošināšanas bruto prēmiju īpatsvars parakstīto bruto prēmiju portfelī sasniedza 97%. Dzīvības apdrošināšanā joprojām lielāko īpatsvaru veidoja apdrošināšanas produkti ar uzkrājumu veidošanu un par tirgum piesaistītajiem līgumiem parakstītās bruto prēmijas, t.i. attiecīgi 66% un 30.2% no dzīvības apdrošināšanā parakstītajām prēmijām.

Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011. gada 1. pusgadā parakstījušas bruto prēmijas 112.2 milj. latu apmērā jeb par 37.9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Savukārt izmaksāto bruto atlīdzību apmērs tajā pašā laikā pieaudzis par 14.9% un sasniedza 60.2 milj. latu.

Pārskata periodā nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju struktūrā būtiskas izmaiņas nav notikušas – joprojām lielākais īpatsvars tajā bija sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātajai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai – 32.9% (prēmiju apmēram gandrīz dubultojoties), sauszemes transporta apdrošināšanai – 18.5%, īpašuma apdrošināšanai – 16.4%, kā arī veselības apdrošināšanai – 10.6%.

Apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi 2011. gada pirmā pusgada beigās sasniedza 299 milj. latu. Lielākie ieguldījumi bija parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (154 milj. latu), termiņnoguldījumos kredītiestādēs (66.1 milj. latu), kā arī akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu
(21.2 milj. latu), t.i. attiecīgi 51.5%, 22.1% un 8.1% no apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumiem.

2. attēls

APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBU IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA (procentos)  


Pārskata perioda beigās apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu kopsummā ieguldījumi Latvijā bija 46.1%, Vācijā – 10.2%, Lietuvā – 9.4%, Luksemburgā – 8.2%, Francijā – 5.8%, Somijā – 3.9%, Nīderlandē – 3.4%, bet pārējie 13% vēl 28 citās valstīs. Eiropas Savienības valstīs bija ieguldīti 95% no kopējā ārvalstu ieguldījumu apmēra.

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs, kas raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas [2] nodrošināšanai, 2011. gada 1. pusgada beigās dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 143% (robežās no 105.9% līdz 210.3%), nedzīvības apdrošināšnas sabiedrībām – 209% (robežās no 101.4% līdz 280.7%).

2011. gada 1. pusgadu apdrošināšanas sabiedrības strādāja ar 311 tūkst. latu zaudējumiem , t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību zaudējumi bija 494 tūkst. latu (piecas no deviņām sabiedrībām strādāja ar peļņu), savukārt visas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pārskata ceturksnī strādāja ar peļņu un tā sasniedza 183 tūkst. latu.

2011. gada 1. pusgadā ieguldījumu atdeve dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija
-1.5% (2010. gada 1. pusgadā – 7%), nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 2.3% (2010. gada 1. pusgadā – 5.3%).

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāles [3]

2011. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga gan ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs (par 18.2%), gan izmaksāto bruto atlīdzību apmērs (par 63.3%) sasniedzot attiecīgi 23.6 milj. latu un 13.7 milj. latu. Dzīvības apdrošināšanas filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 11.8 milj. latu un nedzīvības apdrošināšanas filiāļu parakstīto bruto prēmiju apmērs – 11.8 milj. latu.

Kopējā apdrošināšanas tirgū ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas sasniedza 16.1%, bet izmaksātās bruto atlīdzības – 17.4%.

_____________________________

[1] Latvijas Republikā reģistrētās apdrošināšanas akciju sabiedrības vai kooperatīvās biedrības
[2] Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.
[3] Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāle

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv