Publicēts: 21.11.2011.

Rīgā 21.11.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” darbības apturēšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 21. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt AS “Latvijas Krājbanka” (tālāk tekstā – Banka) visu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz konstatēto līdzekļu iztrūkumu Bankā, par ko ir informēta Ģenerālprokuratūra.

Saskaņā ar šo lēmumu ir apturēta arī Bankas valdes un padomes darbība un iecelti Komisijas pilnvarnieki (tālāk tekstā – Pilnvarnieku grupa), kas veic Bankas pārvaldīšanu un iegūst Bankas valdes un padomes tiesības. Pilnvarnieku grupas uzdevums ir veikt Bankas pārvaldi ar nolūku nodrošināt Bankas aktīvu saglabāšanu. Par Pilnvarnieku grupas vadītāju ir iecelts Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Jānis Brazovskis.

Vēršam uzmanību, ka, pieņemot minēto lēmumu, ir atcelts lēmums par ierobežojumu uzlikšanu darījumiem virs 100 000 euro. Bankas klientiem norēķini netiek veikti, un par noguldījumu pieejamību tiks paziņots atsevišķi.

Atgādinām, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu Noguldījumu garantiju fonds nodrošina atlīdzības izmaksu par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā līdz 100 000 euro apmērā (ap 70 000 latu). Garantētā atlīdzība tiek aprēķināta, sasummējot noguldījumus visos kontos, ja šie noguldījumi ir sadalīti vairākos kontos vienā bankā. Garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz to procentiem, gan atlikumu norēķinu kontā vai algas kontā, gan uz krājkontiem.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv