Publicēts: 26.11.2011.

Rīgā 26.11.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par 2. un 3. pensiju līmeņa līdzekļiem AS “Latvijas Krājbanka”

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) informē, ka saskaņā ar noteikto regulējumu privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu (3.līmenis) un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu (2.līmenis) naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no kredītiestādes, kas pilda šo plānu līdzekļu turētāja funkcijas, mantas. Ja kredītiestāde, kas veic šo pensiju plānu vai ieguldījumu plānu līdzekļu turētāja funkcijas, tiek pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta, pensiju plānu un ieguldījumu plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut kredītiestādes (līdzekļu turētāja) – parādnieka mantā.

Attiecībā uz 2. un 3.pensiju līmeņa līdzekļiem, kas ir izvietoti bankas depozītos, darbojas Kredītiestāžu likuma 172. panta īpašā aizsardzība.*

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, valsts fondēto pensiju shēmas un privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāja pienākums, cik ātri vien tas saprātīgiem līdzekļiem iespējams, ir mainīt turētājbanku, kuras funkcijas saskaņā ar noslēgtajiem turētājbankas līgumiem iepriekš veica AS “Latvijas Krājbanka”. Līdzekļu pārvaldītājs un pensiju fonds ir izvēlējies citu turētājbanku un noslēdzis turētājbankas līgumu. Šobrīd tiek veikta līdzekļu nodošana jaunajam līdzekļu turētājam, lai pēc iespējas ātrāk pilnībā atjaunotu līdzekļu pārvaldīšanas procesu.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

* 172.pants. (1) Kredītiestādes mantas sarakstā iekļauj noguldījumus un procentus par tiem, bet neiekļauj citu kredītiestādes turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu un valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu, privāto pensiju fondu pensiju plānu līdzekļus, pensiju plānos un apdrošināšanas līgumos noteikto saistību izpildei paredzētos līdzekļus, ja šis nosacījums minēts noguldījumu līgumā, un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda līdzekļus.