Publicēts: 28.11.2011.

Rīgā 28.11.2011.
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par AS “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir plānojusi šonedēļ iesniegt tiesā AS “Latvijas Krājbanka” (tālāk tekstā – Banka) maksātnespējas pieteikumu. Komisija šobrīd izvērtē Bankas maksātnespējas administratora kandidātus, kuru sākotnējo profesionālo atlasi ir veikusi biedrības ”Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” valde, par būtiskākajiem atlases kritērijiem nosakot kandidātu pieredzi kredītiestāžu maksātnespējas procesos.

Līdz Bankas maksātnespējas pieteikuma iesniegšanai, ņemot vērā to, ka šobrīd maksājumu uzdevumu apstrāde Bankā tiek veikta manuāli un ar ierobežotiem cilvēkresursiem, Bankas un Komisijas resursi tiek mobilizēti garantēto atlīdzību izmaksu sagatavošanai, kas tiks sākta rītdien, 29. novembrī ar AS “Citadele” starpniecību, kā arī Bankā turpinās iesniegto maksājumu uzdevumu ar valutēšanas datumu 17. novembris pilnīga izpilde. Saskaņā ar Civilprocesa likumu līdz ar maksātnespējas lietas ierosināšanu visa Bankas manta, t.sk., naudas līdzekļi, tiek apķīlāti. Līdz ar to arī maksājumu uzdevumu, kuru valūtēšanas datums bija noteikts, ieskaitot 17.11.2011., izpilde nebūtu iespējama.

Tāpat Bankā šobrīd turpinās darbs, lai pārskaitītu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļus un privātā pensiju fonda pensiju plānu līdzekļus uz jauno turētājbanku.

Komisija informē, ka reizē ar tiesas spriedumu par kredītiestādes maksātnespēju tiks iecelts kredītiestādes administrators, kurš sāks maksātnespējas lietas vešanu. Maksātnespējas lietas ietvaros tiks apzināta kredītiestādes manta un veiktas darbības, kas vērstas uz kreditoru prasību apmierināšanu. Komisija vērš uzmanību, ka kredītiestādes maksātnespējas gadījumā pirmajā kārtā tiek atlīdzināti noguldījumi (fiziskām un juridiskām personām) līdz 100 000 euro ekvivalentam latos jeb 70 280, 40 latu. Valsts garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan norēķinu kontiem, gan algu kontiem un krājkontiem. Garantēto atlīdzību klienti būs tiesīgi saņemt turpmākos 60 gadus jeb līdz pat 2071. gadam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiks nodrošināta ar AS “Citadele” starpniecību. Saite: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2011/2011-11-25_citadele_valsts_garantet/

Pēc garantēto atlīdzību izmaksas fiziskām un juridiskām personām turpmāk Noguldījumu garantiju fonds (tālāk tekstā – NGF) būs pirmais prasītājs, kas saņems līdzekļus no Bankas aktīvu pārdošanas līdz visa no NGF izmaksātā summa būs atgūta. Tālākā kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība ir šāda: bankas darbinieki, nodokļu maksājumi, neizpildītie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, valsts prasījumi par garantētajiem kredītiem, pārējie likumīgie kreditori (t.sk. noguldītāji, kuriem ir bijis vairāk nekā 100 00 euro), procentu maksājumi kreditoriem, kreditoru prasījumi, kas pieteikušies pēc termiņa, subordinētie aizdevumi un visbeidzot akcionāri.

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
FKTK biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

FKTK galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807 un 67774808, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv