Publicēts: 28.11.2011.

Rīgā 28.11.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par lēmumu “Par garantēto atlīdzību izmaksu AS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem””

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) padome 2011. gada 28. novembra sēdē nolēma uzdot AS “Citadele banka”, sākot ar 29.11.2011., izmaksāt garantēto atlīdzību AS “Latvijas Krājbanka” noguldītājiem, kuriem atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, izmaksājot garantēto atlīdzību vienā summā latos atbilstoši informācijai, kāda ir AS “Latvijas Krājbanka” grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā, šādā kārtībā:

1. Noguldītājam personīgi ierodoties AS “Citadele banka” klientu apkalpošanas centrā tā noteiktajā darbalaikā un dodot rīkojumu par pārskaitījuma veikšanu uz savu kontu AS “Citadele banka” vai citā kredītiestādē;

2. Noguldītājiem, kuri jau ir AS “Citadele banka” klienti, dodot rīkojumu par pārskaitījuma veikšanu uz savu kontu AS “Citadele banka” vai citā kredītiestādē pēc pieprasījuma par garantētās atlīdzības saņemšanu minētajā kontā veikšanas internetbankā;

3. Noguldītājam personīgi ierodoties AS “Citadele banka” klientu apkalpošanas centrā tā noteiktajā darbalaikā un veicot pieprasījumu par skaidras naudas izmaksu. Ja garantētā atlīdzība pārsniedz 500 latu apmēru, AS “Citadele banka” to izmaksā skaidrā naudā piecu darba dienu laikā vai citā termiņā, ja ir saņemta noguldītāja rakstveida piekrišana par to, bet ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no pieteikuma par garantētās atlīdzības izmaksu saņemšanas brīža.

Noguldītājiem pirms garantētās atlīdzības saņemšanas jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti: fiziskām personām – pase, kā arī pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, ja persona darbojas kā noguldītāja pilnvarnieks, juridiskām personām – statūtu aktuālā redakcija, lēmums par amatpersonu iecelšanu un to likumisko pārstāvju pases.

Komisija informē, ka neatbilstību vai pretrunu gadījumā AS “Citadele banka” ir tiesīga pieprasīt noguldītājam iesniegt papildu dokumentus, kas apliecina noguldītāja tiesības uz garantētās atlīdzības saņemšanu.
   
Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Papildu informācija:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv