Publicēts: 15.06.2012.

Rīgā, 15.06.2012.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Finanšu sektora attīstības stratēģijas mērķis: atbalsts stabilai tautsaimniecības izaugsmei

Piektdien, 15. jūnijā, Finanšu sektora attīstības padome (Padome) atbalstīja Finanšu sektora attīstības stratēģijas tālāku izstrādi, kas nosaka stabilas, atbildīgas un labi kapitalizētas banku sektora darbības veicināšanu, kredītinformācijas pieejamības paplašināšanu un nepilnību novēršana nebanku finanšu institūciju attīstībā. Finanšu ministrija iepazīstināja Padomes sēdes dalībniekus ar Finanšu sektora attīstības stratēģijas izstrādes gaitu, uzdevumiem, resursiem un stratēģijas izstrādē līdz šim paveikto. Padomes sēdes laikā notika pirmā diskusija starp ekspertiem par minētā dokumenta saturu.

Finanšu sektora attīstības stratēģijā izvirzīti uzdevumi pastiprināt vietējā kapitāla tirgus izmantošanu valsts obligāciju emisijai, veicināt valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu investīcijas valsts obligācijās, pārskatīt maksātnespējas ietvaru, stiprināt finanšu pakalpojumu patērētāja aizsardzību, tostarp veicinot finanšu pratības attīstību sabiedrībā u.c. uzdevumi.

Saskaņā ar Valdības rīcības plānu Finanšu ministrijai jāiesniedz Finanšu sektora attīstības pamatnostādņu projekts Ministru kabinetā šā gada septembrī.

Padomes sēdē tika uzklausīts arī Finanšu ministrijas ziņojums par finanšu sektora stabilitātes nodevas likmēm un banku sektoram piemērojamiem nodokļiem. Padome nolēma atbalstīt priekšlikumus turpmākai rīcībai, tai skaitā šobrīd saglabāt esošo kārtību, ieņēmumus no finanšu stabilitātes nodevas (no 01.01.2012. nodevas likme tika dubultota no 0.036% uz 0.072% no nodevas objekta) ieskaitot valsts pamatbudžeta kopējos ieņēmumos. Vienlaikus Padome vienojās tuvākā gada laikā turpināt diskusijas par tāda finanšu stabilitātes mehānisma izveidi, kas būtu pietiekams un, neizmantojot valsts budžeta līdzekļus, nodrošinātu finanšu sektora stabilitāti iespējamā krīzes situācijā nākotnē. Padome nolēma uzdot Finanšu ministrijai līdz 2013.gada vidum iesniegt Padomē priekšlikumus par turpmāko finanšu sektora krīžu risināšanas mehānismu, tajā skaitā finanšu stabilitātes nodevas izmantošanas politiku, lai valdība par šiem jautājumiem varētu lemt līdz nākamā gada beigām.

Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) Padomei sniedza savu redzējumu par tiesiskā regulējuma un nodokļu vides priekšnosacījumiem Latvijas banku sektora attīstības potenciāla sasniegšanai un informēja par līdzšinējās sadarbības rezultātiem ar Finanšu ministriju par priekšlikumiem investīciju vides un nodokļu administratīvā sloga optimizācijai. LKA priekšlikumi ir vērsti divos virzienos – finanšu pakalpojumu eksporta veicināšana un administratīvā sloga samazināšana. Padomē nebija iebildumu, ka virkni priekšlikumu, kam nav negatīvas fiskālās ietekmes risku, var iestrādāt jau 2013.gada valsts budžeta pavadošo likumu paketē, kā, piemēram, izslēgt no „melnā saraksta” valstis, ar kurām noslēgts nodokļu informācijas apmaiņas līgums, atļaut starpposma dividenžu izmaksu, ieviest iepriekšējo gadu vērtspapīru tirdzniecības zaudējumu izmantošanas iespēju nākamajos gados u.c. Par virkni citu LKA priekšlikumu turpināsies diskusijas Finanšu sektora attīstības stratēģijas un nodokļu politikas dokumentu izstrādes gaitā.

Padome izskatīja arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavoto informāciju par Padomes darba plāna izpildes gaitu un grozījumiem darba plānā.

Finanšu sektora attīstības padome

Finanšu sektora attīstības padome izveidota 2007.gada un tā ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Padomes sastāvā ir Ministru prezidents (padomes priekšsēdētājs), iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas izpilddirektors un Latvijas Privātbanku asociācijas prezidents.

Padomes sekretariāta funkciju veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv