Publicēts: 09.07.2012.

Rīgā, 06.07.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu darbības rezultātu apskats 2012. gada 1. ceturksnī

Pirmajā ceturksnī ieguldījumu fondi demonstrē labu sniegumu

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 2012. gada 1.ceturksnī guva līdzīgu peļņu kā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā, nopelnot 906 tūkst. latu (2011. gada 1.ceturksnī – 899 tūkst. latu). Sabiedrību aktīvi ceturkšņa laikā pieauga par 2.7%, marta beigās sasniedzot 21.3 milj. latu.
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldīšanā esošo ieguldījumu fondu aktīvi 1. ceturkšņa laikā pieauga par 5.9%, marta beigās sasniedzot vēsturiski augstāko līmeni – 250.9 milj. latu. Ieguldījumu fondu aktīvu pieaugumu veicināja Eiropas Centrālās bankas sniegtais likviditātes atbalsts eiro zonas bankām 2011. gada nogalē, kas mazināja spriedzi finanšu tirgos.
Atvērto obligāciju fondu un naudas tirgus fondu* vidējais 3 mēnešu ienesīgums (ienesīgums aprēķināts kā fonda ieguldījumu apliecības vērtības izmaiņas pārskata perioda laikā attiecība pret fonda ieguldījumu apliecības vērtību pārskata perioda sākumā, izsakot to procentos) 1. ceturkšņa beigās bija 2.9%, turklāt visiem šiem fondiem tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 3.5% un bija pozitīvs visiem, izņemot divus fondus.

Marta beigās atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 120 milj. latu. Ceturkšņa laikā šo fondu portfelī nedaudz saruka naudas līdzekļu īpatsvars (no 55.8% līdz 54.1%) un pieauga parāda vērtspapīru īpatsvars (no 43.8% līdz 45.5%). Atvērtie obligāciju fondi un naudas tirgus fondi līdzekļus galvenokārt ieguldīja Latvijā – marta beigās Latvijā ieguldīto līdzekļu apmērs sasniedza 77 milj. latu (t.sk. naudas līdzekļi – 64.9 milj. latu) jeb 64.1% no to kopējā ieguldījumu portfeļa. 9.7% no šo fondu portfelī turētajiem finanšu instrumentiem bija izvietoti pārējās Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latviju), 12.2% – Krievijā, 6.9% – pārējās NVS valstīs un 6.2% – pārējo valstu emitentu finanšu instrumentos.

Vidējais 3 mēnešu ienesīgums atvērtajiem jauktajiem fondiem* bija 3.2%, turklāt visiem šiem fondiem tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 1.3% un bija negatīvs visiem, izņemot vienu fondu. Marta beigās atvērto jaukto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 3.6 milj. latu. Ceturkšņa laikā šo fondu portfelī ievērojami saruka naudas līdzekļu īpatsvars (no 38.2% līdz 29.2%) un nozīmīgi pieauga parāda vērtspapīru īpatsvars (no 14.6% līdz 22.8%). Atvērtie jauktie fondi 82% no līdzekļiem ieguldīja ES valstīs, t.sk. aptuveni trešdaļu (34%) veido ieguldījumi Latvijā. Ir vērā ņemamas ekspozīcijas pret Luksemburgu (16.3% no portfeļa), Īriju (11.4% no portfeļa) un Franciju (9.9% no portfeļa), savukārt 17% no jaukto fondu portfeļa veido ekspozīcija pret Krieviju.

1. ceturkšņa beigās vidējais 3 mēnešu ienesīgums atvērtajiem akciju fondiem bija 6.9%, turklāt visiem fondiem, izņemot vienu, tas bija pozitīvs, savukārt vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija mīnus 9.2% un bija negatīvs visiem, izņemot trīs no desmit, atvērtajiem akciju fondiem, ko visvairāk ietekmēja Krievijas akciju tirgus negatīvās tendences 2011.gadā. Marta beigās atvērto akciju fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 15.9 milj. latu. Atvērtie akciju fondi 2012.gada marta beigās līdzekļus galvenokārt bija ieguldījuši NVS valstīs – 40.4% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. gandrīz trešdaļu (31.2%) no to kopējā ieguldījumu portfeļa veido ieguldījumi Krievijā), 39.3% ieguldīti ES valstīs (t.sk. 30.4% Latvijā) un 18.3% – ASV. Ceturkšņa laikā nozīmīgi pieauga ieguldījumu Latvijā īpatsvars (no 18.2% 2011.gada beigās līdz 30.4% 2012.gada marta beigās), kas saistīts ar būtisku naudas līdzekļu īpatsvara pieaugumu (no 17.9% līdz 30%).

Marta beigās slēgto fondu kopējais ieguldījumu portfelis sasniedza 111.3 milj. latu. Lielākā daļa slēgto fondu līdzekļu ir ieguldīti Latvijā (63.4%), un kopš gada sākuma to ieguldījumu īpatsvars Latvijā ir pieaudzis (61.3% 2011.gada beigās).

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv