Publicēts: 16.11.2012.

Rīgā, 16.11.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Precizēti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā obligātā informācija tiek iesniegta Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2012. gada 15. novembra sēdē apstiprināja grozījumus normatīvajos noteikumos, precizējot kārtību, kādā tirgus dalībnieki – emitenti vai personas, kuras lūgušas pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētājā tirgū – iesniedz saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu publicējamo obligāto informāciju Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai (turpmāk – OOICGS).

”Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā iesniedzama informācija Oficiālajai obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmai” (turpmāk – Noteikumi) to sākotnējā redakcijā paredzēja, ka gadījumā, ja emitents vai trešā persona, kura lūgusi pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētājā tirgū veic labojumus savā OOICGS publicētajā informācijā, tad iepriekš publicētā informācija kļūst publiski nepieejama.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumus ”Par oficiāli noteikto sistēmu elektronisko tīklu regulētās informācijas centralizētai glabāšanai, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK” (2007. gada 11. oktobris), tika nolemts mainīt OOICGS tehnisko uzstādījumu, nodrošinot, ka jaunas ziņas versijas publicēšanas gadījumā ieguldītājiem publiski pieejama paliek arī iepriekš publicētā informācija un tiek sniegts īss komentārs ar jaunās versijas publicēšanas pamatojumu.

Noteikumi papildināti ar dažām izmaiņām, kas saistīti ar Finanšu instrumentu tirgus likumā jau veiktajiem grozījumiem un iekļauti arī vairāki tehniski uzlabojumi.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv