Publicēts: 11.06.2013.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
11.06.2013.

Šī gada 1.ceturksnī valsts fondēto pensiju shēmas plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 1.1 mljrd. latu

2013. gada 1. ceturkšņa beigās valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa līdzekļu ieguldījumu plānu uzkrātais pensiju kapitāls sasniedza gandrīz 1.1 mljrd. latu, kas ir par 14% vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturkšņa beigās.

Pasaules finanšu tirgos pastāvot pretrunīgām tendencēm, valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu vidējais ienesīgums1 pārskata ceturksnī samazinājās līdz 1.7% (2012. gada 1. ceturksnī – plus 4%). Lai gan aktīvās stratēģijas plāni sasniedza labus rezultātus (vidējais ienesīgums plus 2.3%), tomēr pārējo ieguldījumu plānu ienesīgums bija daudz zemāks (sabalansētiem – 1.2% un konservatīviem – 0.6%). Gandrīz visiem ieguldījumu plāniem, izņemot divus konservatīvos, vidējais ienesīgums pārskata ceturksnī bija pozitīvs (individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no -0.4% līdz 10.8%).

Pārskata ceturkšņa beigās valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu (44%) un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (34%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2012. gada 1. ceturkšņa beigām, pieauga par 13% un marta beigās sasniedza 523 milj. latu, t.i. 49.1% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 93.4% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Līdz 2013. gada 1. ceturkšņa beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 200 052 dalībnieki, t.sk. 58.7% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Turpina samazināties to dalībnieku skaits, kas vēlas mainīt ieguldījumu plānus un šādu dalībnieku skaits 2013. gada 1. ceturksnī bija 68 097 (2012. gada 1. ceturksnī– 91 738).

Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Pensiju fondi/”.

1 Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.
2 Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv