Publicēts: 15.04.2015.

Rīgā, 15.04.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Jaunās FKTK vadlīnijas veicinās labāko praksi ieguldījumu pakalpojumu jomā

Ar mērķi veicināt ieguldītāju aizsardzību un ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju vienotu izpratni par tiesību aktu prasību pielietošanu praksē, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi “Vadlīnijas par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu piemērošanu”.

Jaunās vadlīnijas nodrošina skaidrojumus par ieguldījumu pakalpojumu jomu regulējošo tiesību aktu atsevišķu normu interpretāciju, t.sk. par klientam piemērojamā statusa noteikšanu un maiņu, klienta kompetences, pieredzes un zināšanu atbilstošu novērtēšanu, būtiska darījuma apjoma noteikšanu u.c. Vadlīnijas ir izstrādātas, lai palīdzētu tirgus dalībniekiem savā darbībā izvairīties no iespējamiem trūkumiem un veicinātu vienotu izpratni par tiesību aktu prasību patieso būtību.

Izstrādājot vadlīnijas, tika ņemti vērā publiskajās konsultācijās saņemtie tirgus dalībnieku komentāri. Viedokli par FKTK nostāju bija aicināti izteikt profesionālie tirgus dalībnieki, ieguldītāji un to organizācijas.

Ar “Vadlīnijām par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu, piemērošanu” var iepazīties FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/finansu_instrumentu_tirgus/fktk_izdotie_ieteikumi/2015-04-15_vadlinijas_par_atsevisku_ieguldijumu_pakalpojumu_sniegsanu_regulejoso_finansu_instrumentu_tirgus_lik/

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774808, 26893967
marija.makarevica@fktk.lv