Publicēts: 01.01.2013.

Izm?ri: diametrs - 21.75 mm, svars - 4.80 g
Materi?ls: vara un ni?e?a sakaus?jums
Kalta Rahapaja Oy (Somija)
M?kslinieki: Dace Liel? (grafiskais dizains), Ligita Franckevi?a (plastiskais veidojums).

Averss Reverss


Mon?tas priekšpuse (averss)
Centr? Latvijas liel? valsts ?erbo?a att?ls, zem t? gadskaitlis 2006. Mon?tas augš? puslok? uzraksts LATVIJAS, apakš? - REPUBLIKA.

Mon?tas aizmugure (reverss)
L?got?ja profils ar J??u vainagu, mon?tas lejasda?? - skaitlis 1, zem t? puslok? uzraksts LATS.

Mon?tas josta
Divi uzraksti LATVIJAS BANKA, atdal?ti ar rombveida punktiem.