en
Aktualizēts: 30.07.2020

Reālā laika maksājumu sistēma Eirosistēmas monetārās politikas operāciju norēķiniem, starpbanku un klientu maksājumiem

TARGET2 sistēmas īpašnieks un operators ir Eirosistēma, kas to izmanto kopīgas monetārās politikas veikšanai un eiro maksājumu sistēmas raitas darbības nodrošināšanai. 2019. gadā TARGET2 sistēma vidēji dienā apstrādāja 344 tūkst. maksājumu 1.7 trilj. eiro apjomā.

TARGET2-Latvija ir TARGET2 komponentsistēma, kuras operators ir Latvijas Banka. TARGET2-Latvija sistēma dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro maksājumu veikšanai reālā laikā, norēķiniem izmantojot naudas līdzekļus, kas glabājas centrālajā bankā. 2019. gadā TARGET2-Latvija sistēma vidēji dienā apstrādāja 1.8 tūkst. maksājumu 820 milj. eiro apjomā.

TARGET konsolidācija

Eirosistēma realizē TARGET konsolidācijas projektu, kura rezultātā 2022. gada novembrī TARGET2 sistēma tiks aizstāta ar jaunu, modernu un drošu reālā laika bruto norēķinu sistēmu – TARGET sistēmu, kas piedāvās dalībniekiem optimizētas likviditātes vadības iespējas, nodrošinās vienotu pieslēgumu Eirosistēmas tirgus infrastruktūrām un pāreju uz ISO20022 standarta ziņojumiem. TARGET sistēmas ietvaros tiks nodrošināti darījumi:

  1. T2 nodalītajos naudas kontos – maksājumiem un darījumiem ar centrālo banku;
  2. TARGET2 vērtspapīriem nodalītajos naudas kontos – norēķiniem par vērtspapīru darījumiem TARGET2 vērtspapīriem platformā;
  3. TIPS nodalītajos naudas kontos – norēķiniem Eirosistēmas zibmaksājumu platformā.

TARGET2-Latvija dalībnieku saraksts

Aktualizēts 09.04.2020.

Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" BLIBLV22
AS BlueOrange Bank CBBRLV22
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22
Luminor Bank AS RIKOLV2X; NDEALV2X
AS Expobank  LATCLV22
Latvijas Banka LACBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X
Akciju sabiedrība "LPB Bank" LAPBLV2X
AS "Industra Bank" MULTLV2X
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā OKOYLV2X
AS "PrivatBank" PRTTLV22
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" RTMBLV2X
Rigensis Bank AS RGNSLV22
AS "SEB banka" UNLALV2X
"Swedbank" AS HABALV22
Valsts kase TRELLV22
AS IBS "Renesource Capital" IRCALV22Papildsistēmas

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma
SIA "Worldline Latvia"

Informācija TARGET2-Latvija dalībniekiem

TARGET2 darbības pamatā ir vienota tehniskā platforma, savukārt, juridiski sistēma ir veidota kā reālā laika bruto norēķinu sistēmu kopums. Katras atsevišķas komponentsistēmas operators ir kāda no Eirosistēmas centrālajām bankām vai tām eirozonā neietilpstošo ES dalībvalstu centrālajām bankām, kas piedalās TARGET2 sistēmā.

TARGET2 sistēmas tehniskā dokumentācija ir pieejama ECB mājas lapā:

TARGET2 sistēmas aktuālās versijas tehniskā dokumentācija (spēkā ar 2019. gada novembri)

TARGET2 sistēmas nākamās versijas tehniskā dokumentācija (spēkā ar 2020. gada novembri)

Dalību TARGET2-Latvija sistēmā regulē Latvijas Bankas padomes apstiprinātā “Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija”, kas izstrādāta, par pamatu ņemot Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 5. decembra Pamatnostādni par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (ECB/2012/27; 2013/47/ES).

Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija
Statisko datu veidlapas
Statisko datu reģistrācijas ceļvedis
TARGET2 kompensācijas shēma – prasības pieteikuma veidlapa


Video

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem.