Publicēts: 27.11.2012. Aktualizēts: 09.03.2021.

Kredītu reģistrā iekļautās ziņas var saņemt:

 • klients un klienta galvinieks – jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības bez maksas saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas par sevi, izņemot finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas;
 • Kredītu reģistra dalībnieks par:
  •  saviem klientiem un klientu galviniekiem,
  •  iespējamiem klientiem un klientu galviniekiem,
  •  personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir šā Kredītu reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks,
  •  personu, kura ir šā Kredītu reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka patiesais labuma guvējs;
  •  komercsabiedrību, kura ir šā Kredītu reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un katru nākamo šādas meitas sabiedrības meitas sabiedrību,
  •  komercsabiedrību, kurā šā Kredītu reģistra dalībnieka klientam, klienta galviniekam, iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība,
  •  šā Kredītu reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.
 • ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks par saviem klientiem un klientu galviniekiem;
 • patērētāja kreditors par fizisko personu ar attiecīgās fiziskās personas piekrišanu;
 • normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai:
  •  Latvijas Banka,
  •  Finanšu un kapitāla tirgus komisija,
  •  Eiropas Centrālā banka,
  •  Valsts ieņēmumu dienests,
  •  tiesa,
  •  pirmstiesas izmeklēšanas iestāde un prokuratūra,
  •  operatīvās darbības subjekts,
  •  Finanšu izlūkošanas dienests,
  •  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs,
  •  maksātnespējas procesa administrators, ja tā klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona.

Kredītu reģistra izsniedzamo ziņu apjomu saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'' nosaka Latvijas Banka.