Publicēts: 17.03.2023.

Paredzams, ka inflācija pārlieku ilgi saglabāsies pārāk augsta. Tāpēc Padome šodien nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem saskaņā ar tās apņemšanos savlaicīgi panākt, ka inflācija atkal atbilst 2 % vidējā termiņa mērķrādītājam. Paaugstinātā nenoteiktība pastiprina uz datiem balstītas pieejas nozīmīgumu attiecībā uz Padomes lēmumiem par monetārās politikas procentu likmēm, kas būs atkarīgi no inflācijas perspektīvas novērtējuma, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, pamatinflācijas dinamikas un monetārās politikas transmisijas spēka.

Padome cieši monitorē pašreizējo tirgus spriedzi un ir gatava veikt nepieciešamos atbildes pasākumus, lai euro zonā saglabātu cenu stabilitāti un finanšu stabilitāti. Euro zonas banku sektors ir noturīgs, un tā kapitāla un likviditātes stāvoklis ir spēcīgs. Jebkurā gadījumā ECB monetārās politikas instrumentu kopums ir pilnīgā gatavībā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu likviditātes atbalstu euro zonas finanšu sistēmai un nodrošinātu raitu monetārās politikas transmisiju.

Jaunās ECB speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses tika pabeigtas marta sākumā pirms nesenās finanšu tirgus spriedzes parādīšanās. Tādējādi šī spriedze nozīmē papildu nenoteiktību attiecībā uz inflācijas un izaugsmes pamatscenārija novērtējumu. Pirms šīm jaunākajām norisēm kopējās inflācijas pamatscenārija tendence jau bija koriģēta un samazināta. To galvenokārt noteica mazāks enerģijas cenu devums, nekā iepriekš tika gaidīts. ECB speciālisti tagad paredz, ka inflācija 2023. gadā vidēji būs 5.3 %, 2024. gadā – 2.9 % un 2025. gadā – 2.1 %. Vienlaikus saglabājas spēcīgs cenu pamatspiediens. Inflācija (neietverot enerģijas un pārtikas cenas) februārī turpināja pieaugt, un ECB speciālisti sagaida, ka tās vidējais līmenis 2023. gadā būs 4.6 % – augstāks, nekā prognozēts decembra iespēju aplēsēs. Paredzams, ka pēc tam inflācija saruks līdz 2.5 % 2024. gadā un līdz 2.2 % 2025. gadā, izzūdot agrāko piedāvājuma šoku un tautsaimniecības atkalatvēršanās augšupvērstajam spiedienam un stingrākai monetārajai politikai arvien vairāk mazinot pieprasījumu.

Izaugsmes pamatscenārija aplēses 2023. gadam koriģētas un paaugstinātas vidēji līdz 1.0 %. To noteica gan enerģijas cenu kritums, gan lielāka tautsaimniecības noturība pret sarežģīto starptautisko vidi. ECB speciālisti uzskata, ka pēc tam izaugsmes temps palielināsies līdz 1.6 % 2024. un 2025. gadā, ko veicinās spēcīgais darba tirgus, konfidences uzlabošanās un reālo ienākumu atveseļošanās. Vienlaikus izaugsmes kāpums 2024. un 2025. gadā ir vājāks, nekā tika paredzēts decembra iespēju aplēsēs stingrākas monetārās politikas dēļ.

Galvenās ECB procentu likmes

Padome nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem. Tādējādi galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta (attiecīgi līdz 3.50 %, 3.75 % un 3.00 %), sākot ar 2023. gada 22. martu.

Aktīvu iegādes programma (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

AIP portfelis tiek samazināts mērenā un prognozējamā tempā, Eurosistēmai vairs pilnībā atkārtoti neieguldot vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. Līdz 2023. gada jūnija beigām samazinājums veidos vidēji 15 mljrd. euro mēnesī, un vēlāk tiks noteiks tā turpmākais temps.

Attiecībā uz PĀAIP Padome paredz arī turpmāk atkārtoti ieguldīt šīs programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus vismaz līdz 2024. gada beigām. Jebkurā gadījumā PĀAIP portfelis turpmāk tiks pārvaldīts tā, lai izvairītos no atbilstošas monetārās politikas nostājas īstenošanas traucējumiem.

Padome turpinās atkārtoti ieguldīt no PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus, izmantojot elastīgu pieeju, lai novērstu ar pandēmiju saistītos monetārās politikas transmisijas mehānismu apdraudošos riskus.

Refinansēšanas operācijas

Bankām atmaksājot ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju ietvaros aizņemtos līdzekļus, Padome regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju.

***

Padome ir gatava savu pilnvaru ietvaros koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā atgriežas tās 2 % mērķa līmenī un tiek saglabāta monetārās politikas transmisijas raita darbība. ECB monetārās politikas instrumentu kopums ir pilnīgā gatavībā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu likviditātes atbalstu euro zonas finanšu sistēmai. Turklāt, lai novērstu nevēlamu haotisku tirgus dinamiku, kas rada nopietnu apdraudējumu monetārās politikas transmisijai visās euro zonas valstīs, ir pieejams Transmisijas aizsardzības instruments, tādējādi ļaujot Padomei efektīvāk izpildīt tās uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.