Publicēts: 02.02.2023.

Padome turēsies pie uzsāktā kursa, kas ietver būtisku procentu likmju paaugstināšanu stabilā tempā, saglabājot tās līmenī, kas ir pietiekami ierobežojošs, lai savlaicīgi panāktu, ka inflācija atkal atbilst 2% vidējā termiņa mērķrādītājam. Tādējādi Padome šodien nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem un sagaida, ka likmes tiks paaugstinātas arī turpmāk. Ņemot vērā pamatinflācijas spiedienu, Padome paredz, ka nākamajā monetārās politikas sanāksmē martā tā paaugstinās procentu likmes vēl par 50 bāzes punktiem un tad novērtēs monetārās politikas turpmāko virzību. Noturot procentu likmes ierobežojošā līmenī, inflācija laika gaitā samazināsies, jo saruks pieprasījums, kā arī tiks nodrošināta aizsardzība pret ilgstošu augšupvērstu inflācijas gaidu pārmaiņu risku. Jebkurā gadījumā Padomes turpmākie lēmumi par monetārās politikas procentu likmēm arī turpmāk tiks pieņemti atbilstoši datiem katras sanāksmes ietvaros.

Padome šodien arī pieņēma lēmumu par Eurosistēmas aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros iegādāto vērtspapīru turējumu samazināšanas kārtību. Kā tika paziņots decembrī, AIP portfelis laikā no 2023. gada marta sākuma līdz jūnija beigām samazināsies vidēji par 15 mljrd. euro mēnesī un turpmākais portfeļa samazināšanās temps tiks noteikts vēlāk. Tiks veikta daļēja atkārtota ieguldīšana, kas pamatā atbildīs pašreizējai praksei. Konkrētāk, tas, kādas summas joprojām tiks atkārtoti ieguldītas, tiks noteikts proporcionāli katras AIP sastāvā ietilpstošās programmas ietvaros dzēsto vērtspapīru īpatsvaram un valsts sektora vērtspapīru iegādes programmas (VSAIP) ietvaros – proporcionāli dzēsto vērtspapīru īpatsvaram jurisdikciju, kā arī valstu un starpvalstu emitentu dalījumā. Attiecībā uz uzņēmumu obligācijām, veicot atkārtotu ieguldīšanu, Eurosistēmas iegādes lielā mērā tiks orientētas uz emitentiem ar labākiem klimata rādītājiem. Neskarot ECB cenu stabilitātes mērķi, šī pieeja veicinās Eurosistēmas uzņēmumu obligāciju turējumu pakāpenisku dekarbonizāciju atbilstoši Parīzes nolīguma mērķiem.

Sīkāka informācija par AIP turējumu samazināšanas kārtību sniegta atsevišķā paziņojumā presei, kas tiks publicēts plkst. 15.45 pēc Viduseiropas laika.

Galvenās ECB procentu likmes

Padome nolēma paaugstināt trīs galvenās ECB procentu likmes par 50 bāzes punktiem. Tādējādi galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta (attiecīgi līdz 3.00%, 3.25% un 2.50%), sākot ar 2023. gada 8. februāri.

Aktīvu iegādes programma (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)

Padome paredz turpmāk atkārtoti ieguldīt PĀAIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus līdz 2023. gada februāra beigām. Pēc tam AIP portfelis mērenā un prognozējamā tempā tiks samazināts, Eurosistēmai vairs pilnībā atkārtoti neieguldot vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus. Līdz 2023. gada jūnija beigām samazinājums veidos vidēji 15 mljrd. euro mēnesī un vēlāk tiks noteiks tā turpmākais temps.

Attiecībā uz PĀAIP Padome paredz arī turpmāk atkārtoti ieguldīt šīs programmas ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus vismaz līdz 2024. gada beigām. Jebkurā gadījumā PĀAIP portfelis turpmāk tiks pārvaldīts tā, lai izvairītos no atbilstošas monetārās politikas nostājas īstenošanas traucējumiem.

Padome turpinās atkārtoti ieguldīt no PĀAIP portfeļa vērtspapīru dzēšanas iegūtos līdzekļus, izmantojot elastīgu pieeju, lai novērstu ar pandēmiju saistītos monetārās politikas transmisijas mehānismu apdraudošos riskus.

Refinansēšanas operācijas

Bankām atmaksājot ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju ietvaros aizņemtos līdzekļus, Padome regulāri novērtēs, kā aizdevumu mērķoperācijas palīdz uzturēt tās monetārās politikas nostāju.

***

Padome ir gatava savu pilnvaru ietvaros koriģēt visus instrumentus, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā atgriežas tās 2% mērķa līmenī. Lai novērstu nevēlamu haotisku tirgus dinamiku, kas rada nopietnu apdraudējumu monetārās politikas transmisijai visās euro zonas valstīs, ir pieejams Transmisijas aizsardzības instruments, tādējādi ļaujot Padomei efektīvāk izpildīt tās uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti.

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.45 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidente komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.