Publicēts: 01.11.2018.
Latvijas Bankas ēka 20. gs. 20. gados

Kādai būt jaunās Latvijas valsts centrālajai bankai: idejas saturs no 1919. gada līdz 1922. gadam kardināli mainījās – ieskats arhīvu fiksējumos

Ineta Lipša, Dr. hist.

"Ja ir sava valsts, vajadzīga emisijas banka – pašu naudas izlaidēja!"

Latvijas emisijas bankas idejas saturs no 1919. gada līdz 1922. gadam kardināli mainījās. Sākumā Ministru kabinets to iecerēja kā privātu akciju emisijas banku, bet uzticamus ārvalstu uzņēmējus projektam neizdevās piesaistīt. Pretendentu netrūka, tomēr viņu peļņas vēlme pārsniedza to, ko piekrita piedāvāt Latvijas finanšu politikas veidotāji. 1920. gada beigās kļuva skaidrs, ka sadarbība ar iecerētajiem britu finansistiem nesokas, un 1921. gadā sarunu gaitā atkrita partneri no citām iecerētajām valstīm. Ceļu uz valsts finansētas bankas nodibināšanu atspoguļo "Latvijas Bankas statūtu" projekti, kas tika rakstīti, laboti un precizēti atbilstoši finanšu ministra un Latvijas diplomātu sarunām ar ārvalstu finansistiem. Ideja par nepieciešamību dibināt Latvijas Banku presē izskanēja jau 1919. gadā, tomēr Latvijas neatkarības cīņu dēļ pirmais skaidrojums par emisijas bankas izveidi tika publicēts tikai 1920. gada 1. martā, bet projekta trīs dažādi pamatvarianti – attiecīgi 1921. gada 15. jūnijā, 1922. gada februārī un 14. martā.

Saturs

I. 1920. gads: ārvalstu kapitāla piesaistes mēģinājumi
Latvijas nacionālā banka kā Anglijas-Latvijas bankas projekts
Latvijas-Somijas banka: privātas ārvalstu bankas idejas noraidījums
Ideja par Baltijas emisijas banku

II. 1921. gads: Latvijas diplomātisko pārstāvju un iedzīvotāju iesaistīšana Latvijas emisijas bankas dibināšanā
Iedzīvotāju iesaistīšana: finanšu ministra uzsaukums
"Latvijas Bankas statūtu" projekta pirmā publikācija
Diplomātu pūliņi
"Latvijas Bankas statūtu" kritika: ārvalstu ekspertu iesaiste

III.  1922. gads: jaunas aktivitātes
Privāta akciju banka ar priekšroku angļu, amerikāņu un franču kapitālam
Idejas kardināla maiņa: valsts finansēta banka
Latvijas Bankas institucionālā izveide: Valsts Kase, Valsts Krājkase, Valsts Krāj- un kredītbankas pārņemšana

IV. Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās Latvijas Bankas padomes un valdes locekļu amata kandidātu izvirzīšanā

LB eka 100 gadi rakstam

Bibliogrāfija

Avoti

Arhīva dokumenti

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LNA LVVA), 6209. f. (Latvijas Banka), 1. apr., 44. l., 311. l.; 4620. f. (Finanšu ministrijas Kredīta departaments), 2. apr., 602. l.; 4. apr., 21. un 156. l.; 5. apr., 370. l.; 6824. f. (Finanšu ministrija), 2. apr., 397. l.; 3. apr., 184. un 248. l.; 1307. f. (Valsts kanceleja), 1. apr., 982. l.; 2575. f. (Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārzemēs), 7. apr., 111. un 174. l.; 293. f. (Latvijas sūtniecība Vašingtonā), 1. apr., 678. l.

Statūtu projekti un statūti

Emisijas bankas statūtu projekts. Ekonomists. 1921, Nr. 12 (15.06.1921.), 481.–485. lpp.
Proposed Statutes of "The Latvia Bank". The Latvian Economist. 1921, No. 7 (July), pp. 161–165.
Proposed Statutes of "The Latvia Bank". The Latvian Economist. 1922, No. 2 (February), pp. 32–36.
Latvijas Bankas statūti. Ekonomists. 1922, Nr. 17/18 (01.09.1922.), 403.–405. lpp.
Statutes of the Bank of Latvia. The Latvian Economist. 1922, No. 10 (October), pp. 197–200.
Latvijas Bankas statūti. Ekonomists. 1923, Nr. 12 (15.06.1923.), 472.–475. lpp.

Literatūra

Balodis, Kārlis. Vai Latvija, valsts banku dibinot, nepaliek bez līdzekļiem? Jaunākās Ziņas. 30.10.1922.
Berģis, Pēteris. Kāpēc tāda steiga? Jaunākās Ziņas. 25.09.1922.
Berģis, Pēteris. Valsts bankas projekts. Jaunākās Ziņas. 16.09.1922.
Bļodnieks, Ādolfs. Latvijas Banka kā emisijas iestāde. Latvijas Sargs. 16.11.1919.
Bļodnieks, Ādolfs. Latvijas Banka. Valdības Vēstnesis. 14.11.1919.
Bļodnieks, Ādolfs. Latvijas nacionālā banka. Latvijas Sargs. 24.12.1919.
Finanšu ministrija (1918–1923). Valdības Vēstnesis. 17.11.1923.
Finanšu ministrs R. Kalnings. Strādnieku Avīze. 14.06.1922.
Kārkliņš, Aleksandrs. Emisijas banka. Latvijas Vēstnesis. 29.08.1922.
Kārkliņš, Aleksandrs. Latvijas Banka. Ekonomists. 1923, Nr. 12. (15.06.1923.), 457.–462. lpp.
Latvijas Banka. Ekonomists. 1922, Nr. 17/18, 402. lpp.
Latvijas Banka. Latvijas Kareivis. 30.03.1922.
Latvijas Banka. Latvis. 24.11.1922.
Latvijas Banka. Valdības Vēstnesis. 05.03.1920.
Latvijas Bankas direktora saruna ar preses priekšstāvjiem. Latvijas Vēstnesis. 28.10.1923.
Latvijas emisijas banka. Latvijas Vēstnesis. 16.12.1920.
Muške, D. Latvijas Banka. Latvis. 03.10.1922.
Nākošo ministru biogrāfijas. Latvis, 14.01.1923.
Par Latvijas Bankas direkciju. Latvis. 09.11.1922.
Par Latvijas Bankas galveno direktoru. Latvijas Vēstnesis. 14.08.1923.
Par Latvijas Banku. Jaunākās Ziņas. 17.11.1922.
Purmals, P. Mūsu naudas reforma. Ekonomists. 1925, Nr. 4, 157.–166. lpp.
Rēpšs, K. Par nacionālas emisijas bankas atvēršanu. Baltijas Vēstnesis. 17.12.1919.
Satversmes sapulce, sēde 22. novembrī. Valdības Vēstnesis, 23.11.1921.
Smiltens, A. Centrālā banka. Latvijas Vēstnesis. 27.10.1922.
Stiebriņš, Arturs. Latvijas Banka. Latvis. 03.07.1923.
Tartis [Sanders, V.]. Latvijas Banka. Latvijas Sargs. 28.09.1922.
Valdess, Rihards. Finansists. Ilustrēts Žurnāls, 1922, Nr. 9.
Valdības darbība. Ekonomists. 1920, Nr. 3, 94.–96. lpp.
Valsts banka. Latvijas Vēstnesis. 23.08.1922.
Valsts kasei – 100. Valsts kases vēsture un attīstība. 34. lpp. Sk. https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/2018-06/VK_vesture_90_atjaunota_l%C4%ABdz_2018_jun.pdf.
Valsts Krāj- un kredītbanka (bij. Valsts Krājkase). Ekonomists. 1921, Nr. 24, 886.–888. lpp.