en
Aktualizēts: 18.01.2011

Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumi

Veidlapas

VSPARK 27002001 Mēneša bilances pārskats
VSPARK 27002002 Prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku
VSPARK 27002003 Prasības pret rezidentu MFI, izņemot Latvijas Banku, nacionālajā valūtā
VSPARK 27002004 Prasības pret rezidentu MFI, izņemot Latvijas Banku, pārējās ārvalstu valūtās
VSPARK 27002005 Prasības pret rezidentu MFI, izņemot Latvijas Banku, euro
VSPARK 27002006 Saistības pret rezidentu MFI, izņemot Latvijas Banku, nacionālajā valūtā
VSPARK 27002007 Saistības pret rezidentu MFI, izņemot Latvijas Banku, pārējās ārvalstu valūtās
VSPARK 27002008 Saistības pret rezidentu MFI, izņemot Latvijas Banku, euro
VSPARK 27002009 Prasības un saistības pret euro zonas valstu MFI
VSPARK 27002010 Kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi
VSPARK 27002011 Kredīti euro zonas valstu ne-MFI un euro zonas valstu ne-MFI noguldījumi
VSPARK 27002012 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti
VSPARK 27002013 Prasības un saistības pret Latvijas Republikas valdību
VSPARK 27002014 Peļņas un zaudējumu aprēķins
VSPARK 27002015 Ar nerezidentiem saistītie pārējie administratīvie izdevumi
VSPARK 27002016 Aktīvi pārvaldīšanā
VSPARK 27002017 Pārskats par elektronisko naudu
VSPARK 27002018 MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu un valūtu dalījumā
VSPARK 27002019 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda
VSPARK 27002020 Pārskats par pamatkapitāla un naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecību sadalījumu
VSPARK 27002021 Mēneša bilances pārskata un pielikumu pozīciju pārmaiņas
VSPARK 27002022 Pārējo aktīvu izvērsums
VSPARK 27002023 Pārējo saistību izvērsums