en
Aktualizēts: 24.09.2014

Finanšu prasības, ko tur pensiju fondi pret pensiju pārvaldītājiem un pašreizējie darba ņēmēji un kādreizējie darba ņēmēji vai nu pret saviem darba devējiem, apdrošinātāju vai shēmu, ko darba devējs izvēlējies pensiju maksāšanai atalgojuma nolīguma ietvaros starp darba devēju un darba ņēmēju.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.