en
Aktualizēts: 24.09.2014

Dzīvības apdrošināšanas polišu turētāju un anuitāšu saņēmēju finanšu atlīdzības prasības pret sabiedrību, kas piedāvā dzīvības apdrošināšanu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.