en
Aktualizēts: 24.09.2014

Akcijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīviju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.