en
Publicēts: 15.06.2016

Finanšu aktīvs, kas ir prasība pret sabiedrības atlikušo vērtību pēc visu kreditoru prasību izpildes. Tas ietver biržas sarakstā iekļautās akcijas, biržas sarakstā neiekļautās akcijas un citu pašu kapitālu.
Finanšu kontu un ārvalstu tiešo investīciju kontekstā iekļauti arī pārrobežu ieguldījumi nekustamajā īpašumā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.