en
Publicēts: 15.06.2016

Tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu savstarpējie tirdzniecības kredīti, aizņēmumi un aizde­vumi, tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu emitēto parāda vērtspapīru savstarpēja pirkšana un pārdošana, kā arī citi tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu savstarpējie aktīvi un saistības. Ietver arī savstarpējos aktīvus un saistības ar māsas uzņēmumiem, kuri ietilpst vienā tiešo investīciju grupā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.