en
Publicēts: 15.06.2016

Pašu kapitāls, kas nav biržas sarakstā iekļautās akcijas un biržas sarakstā neiekļautās akcijas. Ietver arī centrālās bankas kapitālu un valdības ieguldījumus starptautisko organizāciju, izņemot Starptautisko Valūtas fondu, kapitālā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.