Publicēts: 03.10.2022.

No 2023. gada finanšu un kapitāla tirgus uzraudzība un finanšu sektora noregulējums, kā arī finanšu sektora klientu aizsardzība būs Latvijas Bankas uzdevumi – tā ir lēmusi Latvijas Republikas Saeima. Tāpēc Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kuras pārziņā finanšu sektora uzraudzība un noregulējums ir pašlaik, ar 2023. gadu būs integrētas vienā jaudīgā un efektīvā institūcijā.

Kāpēc notiek Latvijas Bankas un FKTK integrācija?

Centrālās bankas integrācija ar finanšu sektora uzraudzības iestādi dos vairākus guvumus sabiedrībai.

Apvienojot abu institūciju personāla zināšanas un prasmes, kā arī citus resursus, tos varēs efektīvāk izmantot, lai: ​​​​​​​

  • veicinātu finanšu sektora stabilitāti un mazinātu sistēmiskos riskus;
  • veidotu visaptverošu, daudzpusīgu finanšu sektora attīstības redzējumu;
  • mazinātu kopējās izmaksas.

Izvērtējuma ziņojums 

Kāds ir integrācijas juridiskais ietvars?

Integrācija tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 23. septembrī pieņemto Latvijas Bankas likumu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī, un likumā "Par Latvijas Banku" ietvertajiem pārejas noteikumiem.

Kā tiek organizēts integrācijas process?

Visus nepieciešamos lēmumus veiksmīgai integrācijas norisei pieņem Integrācijas komisija, ko veido Latvijas Bankas un FKTK pārstāvji. Ievērojot paritātes principu, katru no institūcijām komisijā pārstāv trīs padomes locekļi:

komisijas vadītājs: Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents;

komisijas vadītāja vietniece: Santa Purgaile, FKTK priekšsēdētāja;

komisijas locekļi:

  • Kristīne Černaja-Mežmale, FKTK padomes locekle;
  • Māris Kālis, Latvijas Bankas prezidenta vietnieks;
  • Ilze Posuma, Latvijas Bankas padomes locekle;
  • Ģirts Rūda, FKTK padomes loceklis.

Abu institūciju integrācija tiek veikta saskaņā ar darba plānu, kurā ietverti visi šā procesa īstenošanai nepieciešamie darbi un uzdevumi.

Efektīvai projekta pārvaldībai katrā no institūcijām ir savs integrācijas projekta vadītājs. Savstarpēji sadarbojoties, projekta vadītāji ikdienā risina projekta pārvaldības jautājumus un koordinē darba plāna izpildi:

  • Latvijas Bankā: Ilze Posuma, padomes locekle;
  • FKTK: Sigita Ozola, Administratīvā departamenta vadītāja.

Projekta praktiskais darbs tiek īstenots tematiskajās darba grupās, kas izveidotas katrai Latvijas Bankas un FKTK funkcijai, kuru ietekmē integrācija, – kopā 10 darba grupās. Arī darba grupu darbā tiek ievērots paritātes princips, tajās iesaistot vienādu skaitu Latvijas Bankas un FKTK pārstāvju.

Kas mainīsies sabiedrībai?

Galvenais guvums no Latvijas Bankas un FKTK integrācijas sabiedrībai un finanšu sektora dalībniekiem būs jaudīgāka, efektīvāka organizācija, kas rūpējas par ilgtspējīgu finanšu sektora un tautsaimniecības attīstību.

Latvijas Bankas un FKTK sabiedrībai sniegtos pakalpojumus iedzīvotāji varēs pilnā apmērā un kvalitātē saņemt arī 2023. gadā un turpmāk.