Publicēts: 02.11.2010 Aktualizēts: 13.07.2021

MFI mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta monetārā finanšu iestāde, izņemot Latvijas Banku, un citā valstī reģistrētas monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu pārskata veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022588
67022412
67022708

MFI procentu likmju pārskatu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta monetārā finanšu iestāde vai citā valstī reģistrētas monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

  • Vispārējās norādes - MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.1. punkts
  • Aprēķina metodes izvēles skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.2. punkts
  • Atsevišķu jēdzienu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.3. punkts
  • MFI procentu likmju aprēķina piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.4. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.5. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412
67022588
67022708

Rezervju bāzes un prasību aprēķina sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības.

"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi

Obligāto rezervju piemērošanas konsultatīvais ceļvedis (Word)

Konsultācijas pa telefoniem:

67022588
67022412

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Perio-diskums
VSPARK 27002065 Mēneša bilances pārskats MBP 4. darbadiena C
VSPARK 27002066 MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 4. darbadiena C
VSPARK 27002067 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 4. darbadiena C
VSPARK 27002068 Peļņas un zaudējumu aprēķins F 4. darbadiena C
VSPARK 27002069 Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbadiena C
VSPARK 27002071 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbadiena C
VSPARK 27002073 Mēneša bilances pārskata un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas   4. darbadiena C
VSPARK 27002074 Pārējo aktīvu izvērsums   4. darbadiena C
VSPARK 27002075 Pārējo saistību izvērsums   4. darbadiena C
VSPARK 27002076 Jauno darījumu procentu likmju pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002078 Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002077 Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002050 Rezervju bāzes un prasību aprēķins   7. darbadiena C

C – ceturkšņa informācija.