en
Aktualizēts: 21.02.2020

MFI mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu pārskata veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit

MFI procentu likmju pārskatu sagatavošana

  • Vispārējās norādes - MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.1. punkts
  • Aprēķina metodes izvēles skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.2. punkts
  • Atsevišķu jēdzienu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.3. punkts
  • MFI procentu likmju aprēķina piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.4. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.3.5. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit

1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem sagatavošana

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš saņem maksājumus no nerezidentiem, kuru apjoms pārrēķināts eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 eiro.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (54.50 Kb)

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (130.02 Kb)

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu 

Konsultācijas pa telefoniem:

6702 2299
6702 2581

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Perio-diskums
VSPARK 27002065 Mēneša bilances pārskats MBP 4. darbadiena C
VSPARK 27002066 MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 4. darbadiena C
VSPARK 27002067 Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 4. darbadiena C
VSPARK 27002068 Peļņas un zaudējumu aprēķins F 4. darbadiena C
VSPARK 27002069 Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbadiena C
VSPARK 27002071 Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbadiena C
VSPARK 27002073 Mēneša bilances pārskata un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas   4. darbadiena C
VSPARK 27002074 Pārējo aktīvu izvērsums   4. darbadiena C
VSPARK 27002075 Pārējo saistību izvērsums   4. darbadiena C
VSPARK 27002076 Jauno darījumu procentu likmju pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002078 Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002077 Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats   4. darbadiena C
VSPARK 27002050 Rezervju bāzes un prasību aprēķins   7. darbadiena C
VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem   5. darbadiena M

M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.