Publicēts: 02.11.2010 Aktualizēts: 13.07.2021

MFI mēneša bilances pārskata un tā pielikumu sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta monetārā finanšu iestāde, izņemot Latvijas Banku, un citā valstī reģistrētas monetārās finanšu iestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā.

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu pārskata veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas sk. šeit.

Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022412
67022588

1-IB Mēneša pārskata par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem sagatavošana

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš saņem maksājumus no nerezidentiem, kuru apjoms pārrēķināts eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 eiro.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (54.50 Kb)

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (130.02 Kb)

Datu nozīmīgums un izmantošana

Informācija par komersantu iesniegto datu nozīmīgumu un to izmantošanu 

Konsultācijas pa telefoniem:

67022299
67022581

Datu iesniegšanas kalendārs

VSPARK kods

Pārskata nosaukums

Burtu kods

Iesniegšanas termiņš

Periodiskums

VSPARK 27002065

Mēneša bilances pārskats

MBP

4. darbadiena

P

VSPARK 27002066

MFI mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums

ABL

4. darbadiena

P

VSPARK 27002067

Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti

B_P

4. darbadiena

P

VSPARK 27002068

Peļņas un zaudējumu aprēķins

F

4. darbadiena

P

VSPARK 27002069

Aktīvi pārvaldīšanā

J

10. darbadiena

P

VSPARK 27002070

Pārskats par elektronisko naudu

K

10. darbadiena

P

VSPARK 27002071

Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda

M

7. darbadiena

P

VSPARK 27002073

Mēneša bilances pārskata un pielikumu pozīciju pārmaiņas

 

4. darbadiena

P

VSPARK 27002074

Pārējo aktīvu izvērsums

 

4. darbadiena

P

VSPARK 27002075

Pārējo saistību izvērsums

 

4. darbadiena

P

VSPARK 27002064

Kredītiestāžu, e-naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskats

 

25. jūlijs un
25. janvāris

P

VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem   5. darbadiena M


M – mēneša informācija. 
C – ceturkšņa informācija.