Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata veidlapa (pdf)

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata veidlapa (xls)

Vispārējās norādes par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata" sagatavošanu

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatu sagatavo atbilstoši Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumiem Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi".

Trīs darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un mēneša vidējiem svērtajiem kursiem saskaņā ar veidlapu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats".

Kapitālsabiedrība pārskatu iesniedz Latvijas Bankā elektroniskā veidā Latvijas Bankas noteiktā kārtībā.

Kapitālsabiedrība nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatā" uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz punkta. Ārvalstu valūtas apjomu eiro aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu dalot ar tās mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret eiro. Ārvalstu valūtas apjomu eiro uzrāda veselos skaitļos.

Par pārskata pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankai atbild pārskata sniedzējas kapitālsabiedrības vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Ja Latvijas Bankas Statistikas pārvalde konstatē, ka pārskata sniedzējas kapitālsabiedrības iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, to pa tālruni paziņo attiecīgā pārskata sagatavotājam. Pēc kļūdu novēršanas elektroniskā veidā sagatavotais pārskats atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Latvijas Bankas.

Konsultācijas par Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskata sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Finanšu tirgus un monetārās statistikas daļa (e-pasta adrese: stp.bmsd@bank.lv).

1-FP Ceturkšņa finanšu pārskats

Ceturkšņa finanšu pārskats 1-FP

Ceturkšņa finanšu pārskatā 1-FP izmantotie kodi

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, kura Centrālās statistikas pārvaldes uzturētajā institucionālo sektoru sarakstā iekļauta apakšsektorā "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus", "Finanšu palīgsabiedrības" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji" un kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red.), piešķirts kods 6420, 6430, 6491, 6492, 6499, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630 vai 7010, ja tai nav pienākuma pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

"Ceturkšņa finanšu pārskata (1˗FP)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022568
67022581

1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (54.50 Kb)

1-IB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (130.02 Kb)

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš saņem maksājumus no nerezidentiem, kuru apjoms pārrēķināts eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 10 000 eiro.

Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

6702 2580
6702 2581

1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats

1-MB ceturkšņa veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (112.44 Kb)

1-MB ceturkšņa veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (1.05 Mb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581
 

Papildinformācija 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros 

2-MB Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi

2-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (164.00 Kb)

2-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (293.39 Kb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, ja norādījusi informāciju 1-MB "Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata" 2110., 3090., 4120 vai 5140. rindā.

"Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581
 

Papildinformācija 2-MB Ilgtermiņa ārējo aizņēmumu pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros

   

1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats

1-MB gada veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  

1-MB gada veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem   

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

"Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022715
67022581

Papildinformācija 1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskata sagatavošanai:

Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros   (67.50 Kb)

3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats

3-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (96.00 Kb)

3-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (183.05 Kb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi vai saņēmusi transporta pakalpojumus vai sniegusi starpniecības pakalpojumus.

"Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata (3-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022568
67022581

Papildinformācija 3-MB "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanai :

4-MB Pakalpojumu ceturkšņa pārskats

           

4-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (83.50 Kb)

4-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (159.46 Kb)

Sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi nerezidentam vai saņēmusi no nerezidenta pakalpojumus.

"Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022581
67022568

5-MB Mēneša pārskats par privātpersonu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs

5-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (76.50 Kb)

5-MB veidlapa ar Latvijas Bankas komentāriem  (154.41 Kb)

Sagatavo un iesniedz komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību Latvijas Republikas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju līgumu noslēgšanā ar ārvalstīs reģistrētiem darba devējiem.

"Mēneša pārskata par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs (5-MB)" sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022716
67022581

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (PDF)

Vērstpapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats (Word

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022588

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats

Vērtspapīru bez ISIN kodu mēneša pārskats (PDF

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats (Word)

Sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi

Konsultācijas pa telefoniem:

67022763
67022588

Datu iesniegšanas kalendārs

Maksājumu bilances statistika

VSPARK/UPDK kods Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī ir saņemti ienākošie ārējie maksājumus (atsevišķi par katru iekšzemes banku)
VSPARK 27002080 Vērtspapīri ar ISIN kodu mēneša pārskats 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
VSPARK 27002081 Vērtspapīri bez ISIN kodu mēneša pārskats 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
VSPARK 27002082 Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000 pozīcija) 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
VSPARK 27002055 Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M
Jāiesniedz, ja no Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļas saņemts rakstisks paziņojums par iekļaušanu izlases apsekojumā
VSPARK 27002051 Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002052 Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002057 Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002056 Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
VSPARK 27002053 Ārējo aktīvu un pasīvu gada pārskats 5. aprīlis pēc gada beigām G
VSPARK 27002063 Mēneša pārskats par fizisko personu noslēgtajiem līgumiem darbam ārvalstīs 15. datums pēc pārskata mēneša beigām M
- Ceturkšņa finanšu pārskats 15. datums pēc ceturkšņa beigām C

Valūtas maiņas kapitālsabiedrību statistika

VSPARK/UPDK kods Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Jāiesniedz, ja pārskata mēnesī licencēta valūtas maiņas kapitālsabiedrība pārskata periodā ir nopirkusi un/ vai pārdevusi ārvalstu valūtu.
VSPARK 27002043 Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats 3. darbadiena pēc pārskata mēneša beigām M

N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.  

Komercsabiedrību sniegto datu izmantošana