Publicēts: 20.12.2022.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 20. decembrī apstiprināja grozījumus Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos un Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi noteic, ka apdrošināšanas sabiedrības sagatavo finanšu pārskatus (konsolidētos finanšu pārskatus), pamatojoties uz Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Eiropas Komisija apstiprinājusi piemērošanai Eiropas Savienībā 17. Starptautisko Finanšu pārskatu standartu (turpmāk – 17. SFPS) "Apdrošināšanas līgumi" no 01.01.2023. Tādējādi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos ieviesti grozījumi, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu.

Grozījumi veicinās tirgus dalībnieku vienotu pieeju gada pārskata un konsolidētā gada pārskata un tajā ietilpstošo finanšu pārskatu sagatavošanai.

Savukārt grozījumi Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos pieņemti, tāpēc ka saistībā ar 17. SFPS piemērošanu būtiski mainās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina forma.

Grozījumi abos normatīvajos aktos stājas spēkā 01.01.2023.