Publicēts: 29.08.2022.
Eiropas Centrālā banka (ECB) publicējusi statistikas pārskatu par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2021. gadā.
Pārskatā iekļauti dati par sankcijām, ko piemērojusi gan ECB, gan to dalībvalstu kompetentās iestādes, kas pievienojušās Vienotajam uzraudzības mehānismam. Statistika ir publicēta apkopotā veidā un tādējādi ļauj izdarīt secinājumus par kopumā piemērotajām sankcijām Vienotajam uzraudzības mehānisma ietvaros. Ar pārskatu angļu valodā var iepazīties ECB tīmekļvietnē.